Gemeente Smallingerland

Bedrijvenpark A7-Noord (8-8-01)

Start voorbereidingen is agendapunt raadscommissies

Begin juli heeft het gemeentebestuur besloten plannen voor een bedrijventerrein ten noorden van de A7 aan de gemeenteraad voor te leggen. Het bedrijventerrein zal de naam krijgen Bedrijvenpark Drachten A7-Noord. Het gebied ligt tussen de Rijksweg A7, de N31, de Knobben en de Feart. Het totale gebied waarvoor plannen worden gemaakt is ca. 250 ha. groot, waarvan 115 ha. bedrijventerrein is. De rest is openbaar groen met waterpartijen, bestrating, e.d.

Op grond van de Wet Milieubeheer is het voor het maken van een concreet uitvoeringsplan verplicht de milieueffecten van het plan te onderzoeken. Zo'n onderzoek wordt de milieu effecten rapportage genoemd, afgekort tot MER. De procedure die voor het MER nodig is, begint met het omschrijven van wat de gemeente ongeveer zou willen en welke milieueffecten onderzocht zullen worden. Ook staat in de MER vermeld welke alternatieve mogelijkheden voor de indeling van het gebied onderzocht zullen worden. Dit alles staat in de zogenaamde "Startnotitie".

De Startnotitie is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over publicatie van en inspraak over de Startnotitie. De gemeenteraad moet ook op grond van wettelijke regels de Startnotitie toezenden aan de zogeheten wettelijke adviseurs. Deze bekijken de Startnotitie en doen voorstellen waaraan het MER moet voldoen. Deze voorstellen worden richtlijnen genoemd, de richtlijnen moeten uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Na de vaststelling van de "Richtlijnen" begint het echte onderzoek naar de milieugevolgen van het idee dat het gemeentebestuur heeft. Maar ook worden dan de milieugevolgen van de alternatieve mogelijkheden onderzocht. Als deze milieugevolgen in beeld zijn gebracht zal het gemeentebestuur moeten besluiten wat nu het definitieve plan wordt. Als de definitieve keus afwijkt van één van de onderzochte mogelijke indelingen, dan zal ook voor deze nieuw gekozen mogelijkheid (dat wordt dan genoemd de "voorkeursvariant") de effecten nauwkeurig aan het rapport worden toegevoegd. Daarmee is dan de milieu effecten rapportage (het MER) klaar.

De gemeenteraad zal dan moeten beoordelen of het MER voldoet aan de wettelijke eisen, tegemoet komt aan de gestelde richtlijnen en geen onjuistheden bevat. Pas nadat de gemeenteraad een dergelijk besluit heeft genomen start de procedure van het maken van een bestemmingsplan. Het MER wordt (bij voorkeur samen met het ontwerp bestemmingsplan) vrijgegeven voor inspraak. Tevens worden de wettelijke adviseurs gevraagd advies uit te brengen over het MER. Uiteindelijk zal de gemeenteraad besluiten het bestemmingsplan vast te stellen en volgt de wettelijke goedkeuringsprocedure.

Het voorstel aan de gemeenteraad de Startnotitie voor het bedrijvenpark A7-noord voor inspraak vrij te geven zal worden behandeld in de vergadering van de commissie Bestuur, Veiligheid en Milieu van 28 augustus. In de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van 29 augustus is dit punt ter informatie ook op de agenda geplaatst.

Nog even in het kort:
Besluit B&W Het gemeentebestuur heeft besloten na te gaan wat de milieugevolgen zullen zijn van de aanleg van een Bedrijventerrein A7-Noord.
MER Voor een concreet uitvoeringsplan is een onderzoek naar de milieueffecten nodig.
Startnotitie met daarin wat de gemeente wil, welke milieueffecten worden onderzocht en welke alternatieven er zijn voor de indeling van het gebied.
Richtlijnen Adviseurs bekijken de Startnotitie en doen voorstellen, de zogenaamde Richtlijnen
Inspraak na goedkeuring door gemeenteraad van het MER kan de bestemmingsplanprocedure met de daarbij horende inspraakprocedure gestart worden.

Eventuele nadere informatie kan worden opgevraagd bij de heer Durk van Gorkum, tel. 581385

Deel: ' Start voorbereidingen Bedrijvenpark A7-Noord in Drachten '
Lees ook