Nederlands Genootschap voor Informatica

Afdeling Educatie

Start werkgroep Teleleren


Donderdag 29 april j.l. is de werkgroep Teleleren van start gegaan. Dit initiatief van de afdeling Educatie van het NGI is bedoeld om ervaringen met teleleren te beschrijven en om een visie te ontwikkelen m.b.t. het toepassen van teleleren in het onderwijs.

Voorafgaande aan de oprichtingsbijeenkomst was er een inleiding van Freek Gastkemper over teleleren bij de Open Universiteit. Gastkemper onderkent een derde generatie teleleren met als uitgangspunten ondermeer: oriëntatie op competenties, constructivisme en samenwerkend leren/samenwerken. De OU en ook andere onderwijsinstellingen zijn op weg naar deze derde generatie met flexibiliteit als belangrijke eis. Een substantieel gebruik van ICT is hierbij vereist en men dient rekening te houden met vergaande veranderingen van organisatie, rollen, etc. Een werkgroep teleren is dan ook zeer zinvol.

Bij de oprichtingsvergadering van de werkgroep Teleleren waren ongeveer 25 belangstellenden aanwezig. Naast deze aanwezigen hebben nog een twintigtal personen gezegd belangstelling te hebben voor deze werkgroep. De belangstellenden komen uit zeer verschillende sectoren van het onderwijs: universiteiten, hogescholen, ROC’s, bedrijfsopleidingen, consultancy, etc.

Een werkgroep van veertig of meer personen is vrij omvangrijk. Reinier van Kooten een van de initiatiefnemers van de werkgroep stelde daarom voor om twee groepen te formeren. Een eerste groep zou zich dan kunnen richten op een inventarisatie van de toepassingen van teleleren (wat is er). De andere groep zou zich kunnen richten op de visie naar de toekomst. Er kwamen nogal wat bedenkingen tegen dit voorstel. Niet iedereen vond een uitgebreide inventarisatie zinvol. Er is al het een en ander aan inventarisatie gedaan. Ook waren een aantal van de aanwezigen van mening dat het niet zinvol is om de inventarisatie van wat er is en de ontwikkeling van een toekomstvisie los van elkaar te realiseren.

Uiteindelijk is er besloten om een kerngroep te formeren van een negental personen die in eerste instantie een inventarisatieslag uitvoeren m.b.t. de toepassing van teleleren. Deze groep zal daarbij aandacht besteden aan succesfactoren en richtlijnen voor de aanpak van teleleren. De rest van de belangstellenden zal in eerste instantie een klankbordgroep zijn. Via een nieuwsgroep op internet zullen zij informatie krijgen over de resultaten van de kerngroep. De kerngroep kan voor deelprojecten een beroep doen op leden van de klankbordgroep. De kerngroep zal begin juli voor de eerste maal bijeenkomen.

Indien u nog wilt deelnemen aan de werkgroep teleleren (klankbordgroep) dan kunt u verdere informatie krijgen van Reinier van Kooten, e-mail: gjra.van.kooten@windesheim.nl .

Deel: ' Start werkgroep Teleleren NGI '
Lees ook