Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-002
DATUM: 11 januari 2000

Provincie en KNHM starten gebiedsgericht project "Oost Flevoland Oost"

De provincie Flevoland is samen met de Koninklijke Nederlands Heidemaatschappij (KNHM) gestart met het gebiedsgerichte project "Oost Flevoland Oost". De KNHM is een vereniging die projecten initieert, stimuleert en financiert, met het doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebied Oost Flevoland Oost (dat ook wel Randmeerzone Oostelijk Flevoland wordt genoemd) is een aandachtsgebied binnen het gebiedsgerichte beleid van de provincie Flevoland. Aan de noordzijde grenst het gebied aan Ketelhaven en aan het gebied van het gebiedsgericht project Ketelmeer. De oostzijde wordt gevormd door de provinciegrens die door de Randmeren loopt. De zuidgrens ligt bij het natuurgebied Harderbroek. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door de Hoge Vaart. In fase 1 van het project worden de wensen en knelpunten geïnventariseerd. Een groot aantal organisaties die actief zijn in het gebied worden geïnterviewd. De uitkomsten hiervan worden besproken in een ambtelijke klankbordgroep. In deze klankbordgroep is een groot aantal organisaties vertegenwoordigd, onder andere de NLTO, gemeente Dronten, terreinbeheerders, Waterschap Zuiderzeeland en Milieufederatie Flevoland. Voordat het resultaat van fase 1 bestuurlijk zal worden vastgesteld zal het concept worden besproken tijdens een bijeenkomst voor betrokkenen. Aan de hand van de inventarisatie zullen in bijeenkomsten met de inwoners en ondernemers in het gebied een visie op de ontwikkeling van het gebied en een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Op basis van deze documenten zal de provincie Flevoland bij het rijk subsidie aanvragen voor de uitvoering van maatregelen.

Deel: ' Starten gebiedsgericht project "Oost Flevoland Oost" '
Lees ook