Provincie Groningen


Groningen, 28 januari 1999, Persbericht nr. 14

Gezamenlijk persbericht van de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe

Startnota RO sluit aan bij visie noordelijke provincies

De Startnota Ruimtelijke Ordening sluit in grote lijnen aan bij de ontwikkelingsvisie voor Noord-Nederland, het "Kompas voor de toekomst". Dat is de conclusie van de Stuurgroep Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Noord-Nederland (REONN) na bespreking van de Startnota in de stuurgroepvergadering op 26 januari jl. Vanuit de onderkenning dat deze nota alleen op hoofdlijnen duidelijk maakt welke kant dit Kabinet op wil, is volgens de Stuurgroep in de komende periode nog wel grote alertheid geboden in de verschillende uitwerkingstrajecten, zoals de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, het Nationale Verkeers- en Vervoersplan en de nieuwe Nota Ruimtelijk Economisch Beleid. Noord-Nederland zal moeten blijven hameren op de uitgangspunten van het "Kompas", waarover met het Rijk in principe overeenstemming bestaat, aldus de stuurgroep.

Met name voor het uitwerken van het Noordcorridor-concept biedt deze Startnota volgens de noordelijke provincies voldoende aangrijpingspunten. Door de investeringsafspraken met Noord-Nederland
-expliciet genoemd in de Startnota- en door de reeds zichtbare toename van internationale transportstromen met Noordoost-Europa verwacht de rijksoverheid gunstige vooruitzichten voor de ruimtelijk economische dynamiek in Noord-Nederland. Voor de noordelijke provincies blijft een aanzienlijke verbetering van de spoorverbinding met de Randstad hoog op de nationale agenda staan. De procedure voor de Hanzelijn wordt snel afgerond en de Zuiderzeespoorlijn wordt in een nieuw lange termijn-plan opgenomen. Weliswaar is in de Startnota sprake van een "Keuzenotitie" - voor de Stuurgroep is een keuze tussen de Hanzelijn en de Zuiderzeespoorlijn niet aan de orde.

Corridor

Om corridor-ontwikkeling in Noord-Nederland in goede banen te leiden is in het "Kompas" het driesporenbeleid geformuleerd. In het eerste spoor zijn vijf economische kernzones aangewezen, gekoppeld aan de belangrijkste verkeer- en vervoersassen door Noord-Nederland. Hier moet het werken en het wonen zich vooral ontwikkelen. Het tweede spoor richt zich op het verder versterken van de steden binnen deze kernzones. Het derde spoor richt zich op de instandhouding en het versterken van de bijzondere kwaliteiten van het landelijk gebied van Noord-Nederland.
Deze benadering sluit naadloos aan bij die van de Startnota Ruimtelijke Ordening en bovendien bij het advies van de VROM-raad over corridor-ontwikkeling. In dit advies "Corridors in balans" moet met bewust geplande corridor-ontwikkeling een wildgroei met nadelige gevolgen voor stad en platteland worden voorkomen. Weliswaar wordt in dit advies gesproken over een potentiële corridor-ontwikkeling in Noord-Nederland, maar volgens de stuurgroep REONN moet daar nu al planmatig op worden ingespeeld. Dit om te voorkomen dat niet geplande corridor-ontwikkeling -zoals in centraal Nederland- volgens de VROM-raad "alsnog moet worden gefatsoeneerd en meer in overeenstemming moet worden gebracht met aanpalende belangen als de steden en de Ecologische Hoofdstructuur". Noord-Nederland verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de ontwikkeling van een corridor nog planmatig - onder meer door wonen en werken zoveel mogelijk in en bij de steden te concentreren - ter hand kan worden genomen.

Landelijk gebied

Binnen het landelijk gebied van Nederland onderscheidt de Startnota drie typen gebieden, basiskwaliteitsgebieden, verbeteringsgebieden en parels. Hoewel deze gebiedstypologie nog niet vertaald is in een kaartbeeld, mag worden aangenomen dat alle drie de gebieden in Noord-Nederland voorkomen. Dit geldt in elk geval voor de parels. Dit zijn gebieden die in (inter)nationaal verband bijzonder waardevol zijn voor natuur, landschap en open ruimte, cultuurhistorie, water en recreatie. Het rijk stelt als voorwaarde dat deze gebieden behouden moeten blijven. De lagere overheden krijgen wel ruimte voor nadere gebiedsgerichte invulling.
Voor verbeteringsgebieden geldt dat hier de groene waarden versterkt en verbeterd moeten worden. Het Rijk zal in deze gebieden meewerken aan de totstandkoming van gebiedscontracten tussen de diverse belanghebbende partijen. Volgens het "Kompas" zouden gebieden als de Friese meren en delen van het Gronings-Drentse Veenkoloniën hiervoor in aanmerking komen.
Wat ontbreekt in de Startnota is dat Noord-Nederland ook in de toekomst een belangrijke functie kan vervullen als "landbouwruimte voor de 21ste eeuw". Over de landbouw als economische drager van het platteland wordt niet gesproken, wel over de (overigens niet onbelangrijke) functie van landbouw in samenhang met natuur, milieu en landschap.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Desiree Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: 050-3164625.

Deel: ' Startnota RO sluit aan bij visie noordelijke provincies '
Lees ook