Gemeente Amersfoort


ms 27 januari 1999

Nieuwe cultuurbeleid bepleit verbinding oude en nieuwe stadscentrum

Versterking culturele mogelijkheden Amersfoort
Het realiseren van een nieuw muziekcomplex voor pop- en lichte muziek, spraakmakende culturele festivals, het realiseren van een Cultuur- Informatie en Ontmoetingscluster van voorzieningen in Vathorst, een cultureel Uitbureau als onderdeel van De Observant, versterking van de culturele functie van het Onze Lieve Vrouwe Plein en ontwikkeling van de commerciële, culturele en recreatieve potenties van het gebied aan de Eem.

Dat zijn enkele nieuwe culturele initiatieven die B & W van Amersfoort schetsen in hun Startnotitie cultuurbeleid. De startnotitie, getiteld 'Stijl van de Stad', is bedoeld als een aanzet voor het cultuur-beleid voor de komende jaren. "De huidige culturele voorzieningen passen qua organisatie en accommodatie niet meer bij de gegroeide omvang van de stad. De kwaliteit van het aanbod zou een prikkel kunnen gebruiken. Ook is er ruimte voor nieuwe initiatieven", zo constateren B & W. Om de beoogde verbetering en versterking te bereiken wil het college niet het cultuurbeleid geheel wijzigen, maar juist voortgaan op de weg die vier jaar geleden reeds is ingeslagen met de cultuurnota 'Mondriaan aan Zee'.

Hoofdlijnen
Het college handhaaft dan ook de daarin al gekozen hoofdlijnen van beleid. Voorop blijft staan de verbetering van de culturele infrastructuur, bijvoorbeeld door het vergroten van betrokkenheid van inwoners, het op peil brengen van culturele voorzieningen en verbeteren van de samenhang daarin. Daarnaast willen B & W het cultuuraanbod wat meer specifieke accenten geven, bijvoorbeeld door een museale presentatie van de beiaardcultuur in de O.L.Vrouwe- toren, het onderzoeken van aansprekende 'living history' projecten, het presenteren van een bijzonder programma Kunst en Architectuur en het verder ontwikkelen van een samenhangend zomerprogramma van festivals en evenementen. Met deze thema's wordt overigens ook aangesloten bij al eerder gekozen accenten uit het culturele beleid van de gemeente, te weten Cultuurhistorie Binnenstad, De Stad als Podium en Kunst en Architectuur.

Sfeer aan de Eem
Wel nieuw is een derde element, namelijk de wens om de sfeer aan de Eem zodanig te versterken dat zowel de eigen inwoners als een breed publiek van buiten de stad aanleiding vinden om naar het stadshart te komen. Die wens stoelt mede op onderzoeksgegevens die uitwijzen dat nog relatief weinig inwoners van Amersfoort hun culturele heil binnen Amersfoort zoeken omdat de aantrekkingskracht van het centrum nog te wensen over laat, terwijl het landelijke beeld is dat historische binnensteden, in combinatie met uitgaansmogelijkheden, juist veel bezoekers trekken. Het gebied van de kades aan de Eem, bij de Koppelpoort, biedt een historische kans om zo'n trekpleister te vormen, waar cultuur, commercie, uitgaan en recreatie hand in hand kunnen gaan, aldus B & W. Op deze wijze zou ook een verbinding kunnen ontstaan tussen de oude en nieuwe stad.

Voor de mogelijke invulling van dit gebied doet het college ook al suggesties. Ten noorden van het spoor is al het Themacentrum geprojecteerd. Daarin is ruimte voor kunsteducatieve activiteiten, een megabioscoop, een poppodium en mogelijk een multimediacomplex of media-werkplaatsen voor jongeren. Aan de zuidkant van het spoor wordt vermoedelijk de Rijksdienst voor Monumentenzorg gehuisvest. Verder kan gedacht worden aan bijzondere podiumfaciliteiten in de openlucht, aan horecavoorzieningen, een plein aan het water, een haventje van waaruit toeristische vaarroutes kunnen vertrekken, of een bezoekerscentrum voor presentaties op het gebied van archeologie, monumentenzorg, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Vervolg
De raadscommissie voor onder meer Cultuur bespreekt de startnotitie in februari. Het stuk vormt vervolgens de basis voor discussie met allerlei vertegenwoordigers uit het culturele veld, geïnteresseerde inwoners, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de politiek. De resultaten van die gesprekken worden gebruikt als basis voor een kadernota cultuurbeleid voor de periode 1999-2002. De gemeente wil speciaal aandacht geven aan de jongeren en hen uitdagen ook zelf met nieuwe plannen te komen. Op dit gebied ligt er een duidelijke relatie met het gemeentelijke jeugdbeleid, de vergrote aandacht voor cultuureducatie en met het rijksbeleid waarbij Cultuur en School met elkaar in verband worden gebracht.

Deel: ' Startnotitie cultuurbeleid Amersfoort '
Lees ook