Provincie Limburg

Startnotitie MER reconstructie vastgesteld

Eerste stap in proces reconstructie platteland Noord- en Midden Limburg

Gedeputeerde Staten hebben de startnotitie vastgesteld voor de Milieu-effect-rapportage (MER) voor de reconstructie van het platteland in Noord- en Midden-Limburg. Het vaststellen van de Startnotitie MER is een eerste formele procedurestap in het reconstructie-proces.

Provinciale Staten moeten op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden een reconstructieplan opstellen. Voordat dit kan gebeuren moet een MER worden opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben nu de startnotitie MER voor het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg vastgesteld.

GS melden in de startnotitie MER dat de studie naar de milieu-effecten van de reconstructie vooral moet ingaan op keuzes die in het reconstructieplan zullen worden gemaakt rond twee onderwerpen: de zonering van de intensieve veehouderij en de aanwijzing van vernattingszones.

De terinzagelegging van de startnotitie start over twee weken. Dan vangt de MER-procedure aan. De startnotitie ligt dan vier weken ter inzage bij alle gemeenten in het reconstructiegebied en bij het Gouvernement. Een ieder kan gedurende die tijd inspreken. 26-6-2002 10:42

Zoekwoorden:

Deel: ' Startnotitie MER reconstructie Limburg vastgesteld '
Lees ook