Provincie Gelderland


GS stellen startnotitie voor tracé-MER-studie omlegging Putten vast

13 januari 1998

Nr. 99-015

De provincie Gelderland is van plan de N303 ten zuiden van Putten om te leggen en op termijn door te trekken tot aan de A28 bij Nulde. Nu voert de N303 (Voorthuizerstraat/Harderwijkerstraat) dwars door de kern van Putten. Dagelijks rijden ongeveer 10.000 motorvoertuigen over de weg, zonder maatregelen in 2015 naar verwachting 15.600 voertuigen. De omlegging verbetert de verkeersveiligheid, zorgt voor minder sluipverkeer en ontsluit de bedrijventerreinen beter voor het vrachtverkeer.

Vandaag heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de startnotitie vastgesteld voor de tracé-mer (milieu-effect-rapportage) studie. In de startnotitie zet het provinciaal bestuur op een rij welke alternatieven en aspecten zij wil onderzoeken in de tracé-mer studie. In de studie wordt gekeken naar de effecten die mogelijke oplossingen hebben voor verkeer en vervoer, natuur en landschap, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en economie. Informatie die noodzakelijk is voor een goede afweging van het milieubelang in de besluitvorming. De studie gaat vooraf aan het besluit dat Provinciale Staten neemt over het tracé; én op de wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Putten.

Startnotitie ter inzage
De startnotitie ligt vanaf 25 januari tot en met 19 februari 1999 ter inzage op:

* het gemeentehuis van Putten, Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
* de bibliotheek in het Provinciehuis te Arnhem, maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren 8.30 tot 16.30 uur.

Een samenvatting van de startnotitie is verkrijgbaar op het gemeentehuis van Putten of bij de provincie Gelderland, afdeling Communicatie (026) 3599000, e-mail: secr.com.bd@prv.gelderland.nl

Reacties
De provincie biedt gelegenheid te reageren op de startnotitie. Dat kan schriftelijk, maar ook is er op 1 februari 1999 een informatiebijeenkomst in Cultureel Centrum Stroud, Brinkstraat 91 te Putten, aanvang 20.00 uur. Schriftelijke reacties op de startnotitie moeten voor 26 februari 1999 verzonden zijn aan:

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, t.a.v. de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, Postbus 9090,
6800 GX te Arnhem,
onder vermelding van Inspraak N 303.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer H. Zijlstra, telefoon (026) 359 96 16, e-mail: h.zijlstra@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, telefoon (026) 359 90 18, e-mail: m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Startnotitie tracé-MER-studie omlegging Putten vastgesteld '
Lees ook