Provincie Gelderland


GS stellen startnotitie vast voor MER omlegging Hedel (N 831)

3 maart 1999

Nr. 99-081

De provincie Gelderland is van plan de N 831 bij Hedel (gemeente Maasdriel) om te leggen. De afslag Hedel-de Lucht' op de A2 wordt afgesloten en de provinciale weg N831 omgelegd via de Baronieweg of via een nieuwe weg ten noorden van industrieterrein De Kampen'. Nu loopt de provinciale weg nog door de kern van Hedel. Het verkeer veroorzaakt er veel hinder. Omwonenden ondervinden geluid- en stankoverlast. Op bijna alle kruispunten en een aantal weggedeelten gebeuren relatief veel ongelukken.

Vandaag heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de startnotitie vastgesteld voor de tracé-MER (milieu-effect rapportage) studie. Deze studie betreft het gehele tracé vanaf de Uitho vensestraat tot aan de Drielseweg (aansluiting op A 2). In de startnotitie zet het provinciaal bestuur op een rij welke alternatieven en aspecten zij allemaal wil laten onderzoeken in de studie. De milieueffect-rapportage beschrijft en vergelijkt de (milieu)gevolgen van de verschillende alter natieven. De MER-studie is einde 1999 gereed. De studie gaat vooraf aan het besluit dat Provinciale Staten nemen over het tracé én op de wijziging van het be stemmingsplan door de gemeente Maasdriel.

Startnotitie ter inzage
De startnotitie ligt vanaf 8 maart tot en met 6 april 1999 ter inzage op:

* het gemeentehuis van Maasdriel, Kerkstraat 45 te Kerkdriel;
* Gebouw grondgebiedzaken (oude gemeentehuis), Voorstraat 11a te Hedel;

* de bibliotheken in Kerkdriel en Ammerzoden;
* Provinciehuis Gelderland, Markt 11 te Arnhem.

En tijdens de informatie-avond op 10 maart in Gelre's End in Hedel Op deze plaatsen is ook een samenvatting van de startnotitie beschikbaar. Deze is ook op te vragen bij de provincie Gelderland, afdeling communicatie (026) 359 90 00, e-mail: secr.com.bd@prv.gelderland.nl

Reacties
De provincie biedt gelegenheid te reageren op de startnotitie. Dat kan schriftelijk, maar ook al tijdens de informatiebijeenkomst in:

dorpshuis Gelre's End,
Molendijk 1
Hedel
aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Schriftelijke reacties op de startnotitie moeten voor 6 april 1999 verzonden zijn aan:

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, t.a.v. de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, Postbus 9090,
6800 GX te Arnhem,
onder vermelding van Inspraak N 831.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer H. Walinga, tel.(026) 359 96 24, e-mail: h.walinga@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Kelderman, tel. (026) 359 90 06, e-mail: h.kelderman@prv.gelderland.nl

Deel: ' Startnotitie voor MER omlegging Hedel (N 831) '
Lees ook