Provincie Friesland

Agenda


10 mei 17.00 uur Provinsjehûs Statencommisse Ruimtelijke Ordening

Hoofdpunten:


-Provinciale reactie 'Vogelrichtlijn'
Omdat de rijksregering heeft te voldoen aan de 'Europese Vogelrichtlijn' heeft het Kabinet dit jaar het besluit genomen speciale beschermingszones aan te wijzen. Tegelijk wijst het Kabinet een aantal beschermingszones aan als 'wetland' op basis van de 'Wetland Overeenkomst'. In de ontwerp-aanwijzingsbesluiten van het Ministerie van LNV worden voor Fryslân elf (nieuwe) 'Vogelrichtlijngebieden' aangewezen; hiervan krijgen zeven ook de 'Wetland-status'. Aan de commissie worden de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voorgelegd met een concept-reactie van Gedeputeerde Staten. De insteek van die concept-reactie is dat het bestaande (mede)gebruik van van de grond binnen de'Vogelrichtlijnen' zonder verdere beperkingen in stand kunnen blijven. Ook wordt het noodzakelijk geacht dat het werk dat verband houdt met het bestaande gebruik van het gebied zonder beperking uitgevoerd kan worden. (Voor dit punt zijn de leden van de Commissie Waterstaat en Milieu ook uitgenodigd)


-'Integrale bodemdalingstudie Waddenzee'
De studie naar het dalen van de bodem in opdracht van de NAM is het resultaat van de afspraken die in het kader van het (voor een deel) opnieuw bezien van de 'PKB Waddenzee' (opsporing en winning aardgas)gemaakt zijn tussen de concessionarissen en de overheid. Deze studie is op verzoek van een van de fracties op de agenda van de commissie geplaatst. In een korte notitie van de verantwoordelijk gedeputeerde wordt ingegaan op de achtergronden van deze studie, op het bestaande interprovinciale beleid en het ruimere kader van de bodemdalingsproblematiek. Voorgesteld wordt om de integrale discussie over het opsporen en winnen van Waddengas te voeren in het kader van de overleg- en inspraakronde van deel 1 van de PKB Waddenzee komend najaar. (Voor dit punt zijn de leden van de Commissie Waterstaat en Milieu ook uitgenodigd)


- Overeenkomst uitvoering onderhoudswerk voor het recreatieschap 'De Marrekrite'
De provincie verzorgt al sinds de zestiger jaren het onderhoud van de aanlegplaatsen van het recreatieschap 'De Marrekrite' en ook het aanbrengen van bakens en tonnen in de vaarwegen die niet bij de provincie in beheer zijn. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt het nodig geacht om de bestaande werkverhouding in een contract vast te leggen.


- Ontwerpbegroting 2000 en meerjarenbegroting 2001-2005 van het recreatieschap 'De Marrekrite'
Voordat de begroting van het recreatieschap 'De Marrekrite' door het dagelijks bestuur vastgesteld kan worden kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten hierover hun mening geven. Nadat de begroting door het dagelijks bestuur vastgesteld is nemen de deelnemers hun bijdrage in de eigen begroting op. Gedeputeerde Staten stellen voor in te stemmen met de ontwerp-begroting.

Secretaris: A. Kappers, tel. 058- 292 55 51

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, ten hoogste 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken hiertoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van punten waarover men wat wil zeggen. Voor informatie over openbare bijeenkomsten kunt u terecht bij de secretaris van die commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage bij: het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden, tel. 058 292 55 24

Deel: ' Statencommisse Ruimtelijke Ordening Friesland '
Lees ook