Provincie Friesland

Agenda


26 mei, 17.00 uur Provinsjehûs, Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Hoofdpunten:


- Landbouwverkenning Fryslân
In het rapport Landbouwverkenningen dat is opgesteld door ARCADIS/Heidemij Advies en het Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO) wordt een beeld geschetst van de tegenwoordige situatie van de Friese Landbouw aangevuld met trends en veranderingen in de periode tot 2010. In de toegevoegde notitie geven Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het rapport- een korte toelichting op het eigen provinciale landbouw-economische beleid. Beide stukken worden op verzoek van een aantal fracties nu in de commissie besproken.


- Interprovinciale Waterschappen Lauwersmeer en Westerkwartier In het kader van het waterschapsbestel is het wenselijk dat een aantal grenskwesties met de buurprovincies geregeld wordt. In het statenvoorstel, dat nu om advies aan de commissie wordt voorgelegd, wordt een aantal besluiten vastgelegd en kwesties geregeld aangaande het Lauwersmeergebied en het gebied van het Westerkwartier


- Plan Meinga II
Aan de commissie wordt gevraagd in te stemmen met het principebesluit van GS om een provinciale bijdrage van 125.000,- beschikbaar te stellen uit het Economisch Milieu Technologie Fonds van het Fonds Sociaal Economisch Beleid voor het woningbouwplan Meinga II te Grou. Het gaat hier om de bouw van een ecologische woonwijk waar 25 zogenaamde nul-energiewoningen gebouwd worden. De bijdrage is bedoeld voor het plaatsen van zonne-energiecellen op de daken van de woningen.


- Jaarrekening 1998 SNN en Begroting 2000 SNN Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de concept-rekening en balans 1998 van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) annex de jaarrekening van SNN-ISP, SNN-IPR, SNN-RBS en SNN-KITS goed te keuren. Het dagelijks bestuur legt verder de concept-begroting 2000 van het SNN aan Provinciale Staten voor met het verzoek om hun mening hierover te geven. Beide stukken worden eerst aan de commissie om advies voorgelegd.


- Het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling IPO Het dagelijks bestuur van de interprovinciale organisatie het IPO legt aan de besturen van alle provincies een aantal voorstellen voor, tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het IPO met het doel om zo slagvaardiger te kunnen werken. Ook wordt voorgesteld het aantal en de taakinhoud van de IPO-adviescommissies te wijzigen.

Secretaris: C.G. Venema, tel. 058-292 54 29

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune! Alleen in de vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, op zijn meest 5 minuten, over een punt op de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter gedaan worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over openbare bijeenkomsten kunt u terecht bij de secretaris van die commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage bij: het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden, tel. 058-292 55 24.

Deel: ' Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland '
Lees ook