Provincie Friesland

Agenda


20 oktober 1999 17.00 uur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden

Hoofdpunten:
Kompas voor het Noorden
Zie voor informatie over dit punt bij de agenda van de Provinsjale Kommisje Kritebelied. Na bespreking in de statencommissie is er nog tot 1 november 1999 inspraak mogelijk

Beleidsbegroting 2000 en Meerjarenraming 2000-2003 In de beleidsbegroting 2000 zijn de beleidskeuzes voor het jaar 2000 verwerkt. De Meerjarenraming 2000-2003 is een overzicht van de baten en lasten die voor die periode worden verwacht.

Notitie van het GPV: een integere provincie
De statenfractie van het GPV heeft een discussienotitie opgesteld over de samenstelling en werkwijze van een aantal provinciale commissies die zich bezig houden met klachten en bezwaren en kontrole op het financiële doen en laten van de provincie. Aan de commissieleden wordt gevraagd over deze notitie de discussiëren en te reageren op de voorstellen die hierin staan.

Reglementering Waterschap Zuiderzeeland
Provinciale Staten hebben op 4 november 1998 besloten om, samen met Flevoland en Overijssel, per 1 januari 2000 het Waterschap Zuiderzeeland op te richten. Omdat het toen vastgestelde reglement voor een deel niet is goedgekeurd, is het reglement nu aangepast.

Implementatieproject Planning en Control
Voor het invoeren van een aantal maatregelen op het gebied van planning en control voor de provinciale organisatie is door het Managementteam besloten een projectorganisatie in het leven te roepen. Aan de commissie wordt nu een notitie voorgelegd waarin het invoeringstraject beschreven wordt en een begroting van de kosten opgenomen is.

Ontwerpbegrotingswijziging IPO 1999
Door het Dagelijks Bestuur van het IPO wordt voorgesteld om voor het uitvoeren van een aantal extra werkzaamheden de extra uitgaven in de begroting 1999 op te nemen.

Het verlengen van de cateringscontracten
Voorgesteld wordt om het bestaande contract, dat per 1 januari 2000 opgezegd was, nog voor 2 jaar te verlengen.


5B-Jaarprogramma 1999 (vervolg) 5Bprogramma 1994-1999 en Stand van zaken uitvoering 5B Programma 1994-1995
De notitie met de voorstellen aan het Comité van Toezicht voor het invullen van het Jaarprogramma 1999 wordt aan de commissie om advies voorgelegd.

Opheffen PSEC (Provinciaal Sociaal Economische Commissie Omdat sinds 1992 de PSEC's in het Noorden en de SEAN (Sociaal Economische Adviescommissie Noord-Nederland) naast elkaar bestonden en de betekenis van de PSEC's kleiner worden is door de noordelijke samenwerking voorgesteld om de PSEC's in de Noordelijke provincies op te heffen.

Huis van de Nederlandse Provincies
In IPO-verband hebben de 12 Nederlandse provincies besloten om een gemeenschappelijk kantoor in Brussel te openen. Aan Provinciale Staten wordt nu voorgesteld in te stemmen met het oprichten van een vereniging die het gemeenschappelijke beheer van een gedeelte op haar neemt en als provincie Fryslân hierin verder ook mee te doen.

Secretaris: C.G. Venema, tel. 058-2925429

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

Zoekwoorden:

Deel: ' Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland '
Lees ook