Provincie Friesland

Agenda


20 september 1999 17.00 uur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunten:


- Sociaal Jaarverslag 1998
Jaarlijks krijgen de leden van de commissie de gelegenheid om aan de hand van het sociaal jaarverslag met de griffier, als hoofd van de provinciale organisatie, van gedachten te wisse-len over het gevoerde sociale beleid

- Reglementering 'Waterschap Zuiderzeeland' Op 4 november 1998 hebben Provinciale Staten besloten om, samen met Flevoland en Overijssel per 1 januari 2000 het waterschap Zuiderzeeland op te richten. Het toendertijd vastgestelde Overgangsreglement moet op een aantal punten worden aangepast. Ook moet er nog een Kiesreglement voor het nieuwe waterschap worden vastgesteld. Een en ander wordt in dit voorstel geregeld. Het ontwerp-kiesreglement wijkt op twee punten af van wat verder in Fryslân wenselijk is. Er is gekozen voor schriftelijke verkiezingen en het systeem van vaste plaatsvervangers, zo als dat door de Friese waterschappen wordt gehanteerd, wordt ook niet langer gevolgd.
- Begrotingswijziging Muskusrattenbestrijding Volgens afspraak met het wetterskip Fryslân wordt de definitieve jaarlijkse provinciale bijdra-ge voor de muskusrattenbestrijding jaarlijks vastgesteld aan de hand van het prijsindexcijfer voor overheidsconsumptie. Met een begrotingswijziging wordt nu een bedrag bijgeraamd

- Provinciale bijdrage leerstoel Milieutechnologie Het voornemen van Gedeputeerde Staten om een provinciale bijdrage te verlenen aan de faculteit Chemische technologie van de Universiteit Twente voor het instellen van een bij-zondere leerstoel Milieutechnologie, in het bijzonder membraanfiltratie in Leeuwarden, wordt aan de commissie voor advies voorgelegd. Het gaat om een bijdrage van in totaal 62.500,- in vijf jaar (gemiddeld 12.500,- jaarlijks).

- Wijziging Algemeen Reglement aangaande de samenstelling, de taak en werkwij-ze van vaste commissies
Voorgesteld wordt dat reglement op twee punten te wijzigen. Bij de collegeonderhandelingen is afgesproken dat ook niet-statenleden lid kunnen zijn van een vaste commissie. Dat wordt nu in het reglement opgenomen. Ook wordt een technische wijziging voorgesteld van de in-spraakregeling.

- Notitie van het GPV:'Een integere provincie' De statenfractie heeft een discussienotitie opgesteld over de samenstelling en werkwijze van een aantal provinciale commissies, die zich bezig houden met klachten en bezwaren en controle op het financiële doen en laten van de provincie. Aan de commissieleden wordt ge-vraagd over deze notitie van gedachten te wisselen en te reageren op de voorstellen die hierin staan.

- Wijziging Gemeenschappelijke regeling IZR De gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast nu de uitvoering van de ziekten-kostenregeling van het IZR gebeurt door het uitvoeringsapparaat van het IZA

- Het verlengen van de cateringscontracten
Voorgesteld wordt om het bestaande contract, dat met ingang van 1 januari 2000 opgezegd was, nog voor 2 jaar te verlengen in verband met de verbouwing van het bedrijfsrestaurant.

- Rapportage 2000 Banenplan 1998
De uitvoering van het op 11 februari 1998 vastgestelde Banenplan is opgedragen aan Ar-beidsvoorziening Friesland. Die moeten jaarlijks uitgebreid verslag doen aan het provinciaal bestuur van Fryslân over de resultaten en de stand van zaken. De eerste rapportage over het kalenderjaar 1998 wordt nu aan de commissie ter kennisneming voorgelegd

- Project Innovatieve kas-teelten
Het principe-besluit van Gedeputeerde Staten om een provinciale bijdrage van maximaal 60.000,- te verlenen uit het budget Sociaal-Economisch Beleid (SEB), onderdeel land- en tuinbouw voor het project Innovatieve kas-teelten wordt aan de commissie voorgelegd. Het gaat ondermeer om het inrichten van een centrum voor startende en van bestaande onder-nemers bij de innovatieve teelt van een of mee gewassen. De totale kosten zijn voor 1999 en 2000 680.000,-
- Omschakelingsplan voor het Geïntegreerde bedrijf 'Kollumerwaard' naar biologi-sche landbouw
Gedeputeerde Staten hebben besloten om een bijdrage van maximaal
50.000,- beschik-baar te stellen uit het budget SEB onderdeel land- en tuinbouw voor het project BIOKOL. Het gaat hier om een plan om het Geïntegreerde Bedrijf 'Kollumerwaard' om te schakelen naar biologische landbouw. De totale kosten van het project zijn 875.000,- . Aan het project wordt ook bijgedragen door het Rijk, de provincie Groningen het ISP en de Stichting Proef-boerderijen Noordelijke Akkerbouw. Het principe-besluit van GS wordt voor goedkeuring aan de commissie voorgelegd

- Project: 'Van Producent tot Consument'
Het principebesluit van Gedeputeerde Staten om de Stichting Soune Groun een subsidie te geven van 60.000,- uit het budget SEB, voor het project Van Producent tot Consument wordt aan de commissie voorgelegd. Dat project heeft tot doel om er voor te zorgen dat bio-logische produkten meer bekendheid krijgen op het platteland en daar ook beter te krijgen binnen dorpssupermarkten en rijdende dorpswinkels. De totale kosten van het project zijn 1.509.405,-. Aan het project wordt bijgedragen door het Rijk, winkeliers, boeren en anderen, waaronder gemeenten

- Jachtbouwproject: 'Vacuüminjectie vezelversterkende kunststoffen' Het principebesluit van Gedeputeerde Staten om voor een samenwerkingsproject van een aantal kunststof jacht- en bootbouwers, het Technologiecentrum Noord-Nederland en On-derzoeksbureau TNO een bijdrage van maximaal 84.012.50 te verlenen uit het budget SEB, onderdeel Innovatie, Technologie en Telematica, wordt aan de commissie voorgelegd. Dit project moet ertoe leiden dat deze milieuvriendelijke en efficiëntere productiemethode, die al door een groot aantal bedrijven gebruikt wordt, ook gebruik wordt door de kleinere be-drijven die aan het project mee doen. De totale kosten voor het project zijn geraamd op 408.900,-

Secretaris: C.G. Venema, tel. 058-2925429

Deel: ' Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland '
Lees ook