15 oktober 2001 17.00 uur Statencommissie Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, LeeuwardenSecretaris: G. Kraak, Tel. 058-2925618. email: g.kraak@sis.fryslan.nl Hoofdpunten1. Begroting 20022. Bestuursopdracht Sociaal Economisch Beleidsplan3. Projectvoorstellen 2e tender Budget Sociaal Economisch Beleid 20014. Kompasprojecten5. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde6. IPO Jaarstukken 20027. Conversie en afronden van gulden bedragen in eurobedragen in provinciale verordeningen en regelingen8. 5e wijziging Legesverordening Fryslân 19989. Evaluatie Waterschapsbestel, eindrapportage In vergaderingen van Statencommissies heeft u de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail info@fryslan.nlU kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via provincie@fryslan.nl Terug Begroting 2002In de Begroting 2002 is de keuze uit verschillende beleidsonderdelen, zo die in de statenvergadering van 4 juli jl. vastgesteld is, verwerkt. De Begroting 2002 wordt nu voor advies voorgelegd aan de verschillende functionele statencommissies. Elke commissie adviseert alleen over dat deel van de begroting dat ligt op het terrein van die commissie. In deze commissie komen dus de financiën, economische zaken, bestuurszaken en algemene zaken aan de orde. Verder wordt een aantal vragen voorgelegd over de nieuwe wijze van werken, het systeem van Planning en Control.Terug Bestuursopdracht Sociaal Economisch BeleidplanIn verband met het aflopen van het huidige Sociaal Economisch Beleidsplan, ligt een bestuursopdracht voor, voor het opstellen van een nieuwe beleidsnota op dit terrein. Voorgesteld wordt om die nota kort te houden, omdat in het Kompas voor het Noorden het sociaal-economisch beleid voor Fryslân voor de komende jaren al is beschreven. Verder wordt in de bestuursopdracht de sturing, organisatie en het tijdpad van het project weergegeven. De commissie wordt gevraagd in de stemmen met de bestuurspdracht.Terug Projectvoorstellen 2e tender Budget Sociaal Economisch Beleid 2001Voor ligt een voorstel van Gedeputeerde Staten aangaande het al dan niet toekennen van een bijdrage aan de ingekomen projecten in het kader van de Verordening Sociaal Economisch Beleid. Aan de commissie wordt gevraagd of zij hiermee kunnen instemmen.Terug KompasprojectenVoor het Kompas jaarprogramma 2001 en het Convenant Leeuwarden zijn nieuwe projecten aangemeld en beoordeeld. Het gaat om de projecten Middelseeroute (2e fase) en Multicultureel Pand Leeuwarden. De projecten worden voor advies voorgelegd aan de commissie.Terug Voorstel tot wijziging van het Reglement van OrdeIn de statenvergadering van 27 juni jl. is besloten tot het reglementair instellen van een commissie beleidsonderzoek. Als uitvoering van dit besluit ligt nu een wijziging van het Reglement van Orde van Provinciale Staten en van het Algemeen Reglement aangaande vaste commissie voor. Aan de commissie wordt gevraagd of zij hiermee kunnen instemmen.Terug IPO Jaarstukken 2002Jaarlijks worden een jaarplan, de begroting en de meerjarenraming van het interprovinciaal samenwerkingsverband IPO, voor goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten. Deze stukken, met de IPO-begroting voor het komende jaar, worden nu aan de commissie voorgelegd om advies.Terug Conversie en afronden van gulden bedragen in eurobedragen in provinciale verordeningen en regelingenDe provinciale verordeningen en regelingen moeten met het overgaan op de euro met ingang van 1 januari 2002 aangepast worden. Voor ligt een voorstel aangaande het omzetten en afronden van guldenbedragen in eurobedragen in de provinciale verordeningen en regelingen. De commissie wordt om advies gevraagd.Terug 5e wijziging Legesverordening Fryslân 1998De provinciale legesverordening moet aangepast worden in verband met de trendmatige aanpassing van 2,9% van de tarieven en het omzetten van gulden bedragen in euro bedragen. De commissie wordt om advies gevraagd, daarna kan de verordening door Provinciale Staten vastgesteld worden.Terug Vanaf 19.30 uur wordt behandeld:Evaluatie Waterschapsbestel, eindrapportageBij de besluitvorming aangaande de reorganisatie van het waterschapsbestel in Fryslân in 1994 is afgesproken om voor 2002 een evaluatierapport over het functioneren van het nieuwe waterschapsbestel uit te brengen. De evaluatie is eind 2000 begonnen met het opstellen van een bestuursopdracht voor evaluatie. De evaluatie wordt in fasen uitgevoerd. In deze commissie gaat het om een terugkoppeling en het afsluiten van de eerste twee fasen die betrekking hebben op het opstellen van een evaluatierapportage. Behalve het Tussenrapport Evaluatie waterschapsbestel, dat in mei gepresenteerd is, ligt nu ook een nieuwer rapport voor waarin de bestuurlijk-organisatorische en financiële aspecten in meegenomen worden. De commissie wordt gevraagd om fase 2 van de evaluatie hiermee af te sluiten en in te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten om met de betrokken waterschappen te overleggen over de genoemde rapporten. Doel is om daarna tot een definitieve besluitvorming te kunnen komen.Terug Laatste wijziging: 11-10-2001 , Webmaster.

Zoekwoorden:

Deel: ' Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland '
Lees ook