Provincie Friesland

Agenda

17 september 2001 14.00 uur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Secretaris: G. Kraak, tel. 058-2925618: email: g.kraak@sis.fryslan.nl

Hoofdpunten

- Jaarverslag van de Commissaris van de Koningin 2000 In het jaarverslag doet de Commissaris van de Koningin verslag van zijn activiteiten in 2000. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld hierover met de Commissaris van gedachten te wisselen


-Integriteit: beleidsmaatregelen en gedragscode Naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de arbeidsrechtelijke sfeer is de nota "Zonder integriteit geen gezag" geactualiseerd. De nota bevat naast een stelsel van organisatorische maatregelen ook een gedragscode voor bestuurders en ambtenaren. Het stuk ligt voor kennisgeving voor aan de commissie. Verder wordt haar voorgelegd de gedragscode ook op hunzelf van toepassing te verklaren


-Financiële steun veemarkt Leeuwarden
Door de MKZ-crisis is de veemarkt in Leeuwarden een tijd dicht geweest. Voordat de veemarkt weer open ging, moest er, als gevolg van aangescherpte regelgeving, een aantal aanpassingen worden gedaan. Gedeputeerde Staten hebben zich, met het oog op de financiële positie van het FEC en het belang van de veemarkt, bereid verklaard financiële steun te geven aan de veemarkt, op voorwaarde dat ook Provinciale Staten zich er in kunnen vinden. Het voorstel financiële steun te geven ligt nu voor aan de commissie.


-Borgstelling Tuinbouw-ontwikkeling Fryslân Voor ligt een voorstel van Gedeputeerde Staten om borg te staan voor
1.633.609,- voor Stichting Tuinbouwontwikkeling Friesland. Daarmee kan de ontwikkeling van de tuinbouw onder glas bij Berlikum doorgaan, nadat een subsidieverzoek van de Stichting TOF eerder was afgewezen door het Rijk. Volgend jaar wordt een nieuwe subsidieaanvraag door Stichting TOF ingediend bij het Rijk. Wordt die gehonoreerd dan komt de borg te vervallen. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met de borgstelling.


-Pilotproject voor additionele werkgelegenheid in de gesubsidieerde sector
In het kader van een pilotproject voor additionele werkgelegenheid in de gesubsidieerde sector zijn projecten ingediend die zich richten op versterking van de in- en doorstroom van additionele medewerkers naar reguliere functies in de zorgsector. De commissie wordt gevraagd met de projecten in te stemmen.


-Kompasprojecten
Voor het Kompas jaarprogramma 2001 zijn nieuwe projecten aangemeld en beoordeeld. Het gaat om de projecten Middelzeeroute (2e fase), hergebruik RWZI-effluent en Thialf (wijziging). De projecten worden voor advies voorgelegd aan de commisssie.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail info@fryslan.nl

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via (provincie@fryslan.nl).

Deel: ' Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland '
Lees ook