Provincie Friesland

8 mei 2002, 15.30 uur: Statencommissie Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: G. Kraak, tel. 058 - 292 56 18, e-mail: g.kraak@sis.fryslan.nl
Hoofdpunten

- Jaarverslag en jaarrekening Nuon 2001
Op 16 mei a.s. is een Algemene vergadering van Aandeelhouders van Nuon. Hoofdmoot van deze vergadering is de behandeling van het jaarverslag en de goedkeuring van de jaarrekening 2001. Gedeputeerde Staten doen in een notitie voorstellen over de Friese inbreng tijdens die vergadering. De commissie wordt gevraagd met de voorstellen in te stemmen. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribuneTijdens vergaderingen van Statencommissies krijgt u de gelegenheid om - hooguit 5 minuten - op een agendapunt in te spreken. Een verzoek hiertoe kunt u voor het begin van de vergadering schriftelijk indienen bij de voorzitter van de commissie. Geeft u hierbij aan op welke punten u in wilt spreken.Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage in: het informatiecentrum van de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, tel. 058 - 292 55 24. U kunt de stukken ook op deze website bekijken. Wenst u een bericht van ons, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op het internet? Geef uw e-mailadres dan door via provincie@fryslan.nl. 2 mei 2002
Laatste wijziging: 1-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland '
Lees ook