Provincie Drenthe


Vergadering van de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen op

maandag 15 november 1999, aanvang 9.00 uur

Aan de orde komen:


* wijziging Stimuleringsverordening natuur en landschap
* kredietverhoging reservaatsaankopen, eerste fase
* vaststelling Landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling met administratief karakter Stuifzand

* evaluatie Convenant verdrogingsbestrijding
* grenswijzigingen tussen de waterschappen Reest en Wieden, Groot Salland en Velt en Vecht (eerste wijziging van het Reglement voor het waterschap Reest en Wieden)

* grenswijziging tussen de waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht

De vergadering wordt gehouden in de statenzaal van het provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u voorafgaand

aan het desbetreffende agendapunt in eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. Na de eerste termijn van de statencommissie en het college van gedeputeerde staten bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de tweede termijn, indien gewenst en alleen ter verduidelijking, een korte nadere toelichting te geven. Insprekers moeten zich vooraf schriftelijk (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen) of telefonisch aanmelden bij de secretaris van de commissie, telefoonnummer (0592) 365843. Aanmelding tijdens de vergadering is mogelijk tot een half uur vóór de geschatte aanvang van het desbetreffende agendapunt.

De agenda met tijdsplanning van onderwerpen en de beschikbare stukken zijn verkrijgbaar bij de Stafgroep Communicatie van de

provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365265, en eveneens te raadplegen op Internet (www.drenthe.nl).

Deel: ' Statencommissie Milieu, Water en Groen Drenthe '
Lees ook