Provincie Drenthe


Vergadering van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit op maandag 17 januari 2000, aanvang 14.00 uur.

Aan de orde komen:

* De agenda voor deze vergadering is omstreeks 23 december 1999 beschikbaar.

De vergadering wordt gehouden in de statenzaal van het provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u voorafgaand aan het desbetreffende agendapunt in eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. Na de eerste termijn van de statencommissie en het college van gedeputeerde staten bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de tweede termijn, indien gewenst en alleen ter verduidelijking, een korte nadere toelichting te geven. Insprekers moeten zich vooraf schriftelijk (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen) of telefonisch aanmelden bij de secretaris van de commissie, telefoonnummer (0592) 365843. Aanmelding tijdens de vergadering is mogelijk tot een half uur vóór de geschatte aanvang van het desbetreffende agendapunt.
De agenda met tijdsplanning van onderwerpen en de beschikbare stukken zijn verkrijgbaar bij de Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365265, en eveneens te raadplegen op Internet (www.drenthe.nl).

Deel: ' Statencommissie Ruimte, Infrastructuur, Mobiliteit Drenthe '
Lees ook