Provincie Friesland

Agenda


24 november 1999 17.00 uur Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: A. Kappers, tel. 058 292 55 51

Hoofdpunten:

- Reactie Plan van Aanpak Experiment Gaasterland
- Beleidsprogramma 2000-2003

- Nota Urgente Voorstellen van de Begroting 2000
- Uitvoeringsbesluit Natuur- en Landschapsbeheer
- Ynzet hectares voor natuur- en landschapsbeheer

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune! In vergaderingen van statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, op z'n hoogst 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken dienen voor het begin van de vergadering schriftelijk met opgave van punten bij de voorzitter ingediend te worden.

Voor informatie over de openbare bijeenkomsten kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden,
tel. 058 - 292 55 24. Informatie over de provincie kunt u ook vinden op Internet: www.fryslan.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Statencommissie Ruimtelijke Ordening Friesland '
Lees ook