Provincie Friesland

Agenda

Statencommissie Ruimtelijke Ordening 8 september 17.00 uur

Statencommissie Ruimtelijke Ordening

Datum: woensdag 8 september
Begin: 17.00 uur
Plaats: Provinsjehús, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunten:

-Meerjaren-uitvoeringsprogramma Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2000 - 2004

Dit programma omvat projecten voor watersport-infrastructuur. Naast provinciale projecten gaat het daarbij ook om projecten van gemeenten en het recreatieschap De Marrekrite. De provincie dient jaarlijks zo'n programma bij de Stichting recreatietoervaart Nederland in om daarmee een financiele bijdrage te krijgen voor de uitvoering hiervan. Bij de behandeling van dit punt is ook de statencommissie Waterstaat & Milieubeheer uitgenodigd. De commissies kunnen hun standpunt over dit programma kenbaar maken.


-Bestuursopdracht uitwerking Friese Meren

In het Kompas voor de Toekomst en de Sturingsbrief 2000 is het project Friese Meren aangekondigd. In deze bestuursopdracht wordt aangegeven op welke wijze het College hier verder gestalte aan wil geven. In deze uitwerking staan centraal: het drietal "majeure" projecten voor het verbeteren van de waterrecreatie, een samenhangend gebied waar deze projecten deel van uitmaken en de organisatie van de uitvoering van het project.

Secretaris: A. Kappers, tel. 058 - 292 55 51

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. In bijeenkomsten van statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, op z'n hoogst 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken om in te spreken moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend met opgave van de punten waarover men iets wil zeggen.

Voor informatie over de openbare bijeenkomst kunt u terecht bij de secretaris van de commissie. De te behandelen stukken liggen ter inzage bij: het informatiecentrum van de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64, Leeuwarden,
tel. 058 - 292 55 24. Informatie over de Provincie kunt u ook vinden op het Internet:
www.fryslan.nl.

Deel: ' Statencommissie Ruimtelijke Ordening Friesland '
Lees ook