Provincie Friesland

Agenda


1 december 1999 17.00 uur Statencommissie voor Welzijnszaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058-292 54 29

Hoofdpunten:

- Beleidsprogramma 2000-2003

- Nota urgente voorstellen

- Aanpassing verordening Budget Minderheden en Samenlevingsopbouw
- Budget subsidieovereenkomst Omrop Fryslân
- Verdeling van het budget Taal en Cultuur

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

Deel: ' Statencommissie voor Welzijnszaken Friesland '
Lees ook