Provincie Friesland

Agenda


21 april 17.00 uur Provinsjehûs Statencommissie voor Welzijnszaken

Hoofdpunten:


-'Rapportage welzijnsbeleid 1998'

Jaarlijks wordt aan Provinciale Staten verslag gedaan over de uitvoering van het beleid. In de Welzijnsrapportage 1998 wordt eerst een evaluatie van de welzijnsaspecten uit het collegeprogramma
1995-1999 gegeven. Verder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en onderwerpen in 1998 met een stand van zaken. Ook wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontwikkelingen in 1998. De besteding van de verschillende budgetten op het gebied van welzijn zijn ook in een overzicht opgenomen.


-'Notitie Festivals 1998'

In het kader van het 'Grote Steden Beleid' hebben de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân een convenant gesloten voor 5 jaar,
1997-2001. Een van de beleidsvoornemens in dat convenant gaat over de versterking van Leeuwarden als festivalstad. Jaarlijks worden besluiten genomen over het verdelen van het beschikbare geld en het subsidiëren van de verschillende festivals. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld Gedeputeerde Staten mandaat te geven om voor 1999,
2000 en 2001 besluiten over het incidenteel subsidiëren van festivals te nemen, volgens de aangegeven begrotingspost.

Secretaris: C.G. Venema, tel. 058- 292 54 29

Deel: ' Statencommissie voor Welzijnszaken Friesland '
Lees ook