Provincie Friesland

Agenda


16 juni 16.00 uur Provinsjehûs Statencommissie Waterstaat en Milieu

Hoofdpunten:


-Perspectiefnota 2000-2003
Jaarlijks wordt door Provinciale Staten de Perspectiefnota vastgesteld. De Perspectiefnota is de uitwerking van de al eerder vastgestelde sturingsbrief. In de Perspectiefnota wordt het beleidsmatige en budgettaire kader aangegeven, waarbinnen de voorbereiding van de beleidsbegroting moet plaatsvinden. De commissie adviseert het College aangaande de voorstellen op het gebied van waterstaat en milieu.


- Voortgangsrapportage Milieu 1998/1999 en Voortgangsrapportage Waterhuishouding 1998/1999
In deze rapportages doen Gedeputeerde Staten verslag van de uitvoering van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1994-1997 en het Eerste Waterhuishoudingsplan Friesland 1992-1995 over de afgelopen periode. In het laatste verslag komt ook het grondwaterbeheer aan de orde.


- Jaarverslag afdelingen Milieuvergunningen en Toezicht Milieu over
1998
Hierin doen Gedeputeerde Staten verslag over de uitvoering van de Wet Milieubeheer (de onderdelen vergunningverlening en handhaving) in
1998. Er wordt ook gerapporteerd over de uitvoering van de Ontgrondingenwet.


- Project Nazorg voormalige stortplaatsen (Navos) Het Navos-traject is gericht op de inventarisatie en monitoring van de milieu-effecten en milieurisico's van eerdere stortplaatsen. Voor het financieren van deze kosten wordt voorgesteld een heffing in te stellen.

Secretaris: A. Kappers, tel. 058-292 55 51

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

Deel: ' Statencommissie Waterstaat en Milieu Friesland '
Lees ook