provincie friesland

agenda


17 maart 17.00 uur statencommissie voor waterstaat en milieu

hoofdpunten:


-'provinciaal verkeer- en vervoerplan (pvvp)' in dat pvvp wordt het provinciaal beleid op het gebied van verkeer en vervoer neergelegd. naar aanleiding van de inspraakreacties op het ontwerp-pvvp is het pvvp op onderdelen aangepast. in de (concept)-reactienota zijn de inspraakreacties samengevat en is een reactie van het college toegevoegd. deze reactienota is al op 15 februari in de commissie besproken. burgers hebben toen de gelegenheid gekregen om in te spreken op het pvvp. met het oog op definitieve vaststelling van het pvvp in provinciale staten van 30 maart as. wordt het pvvp nu aan de commissie voorgelegd.
omdat in de commissie van 15 februari al ingesproken kon worden op het pvvp is het voor dit punt niet weer mogelijk om in te spreken.


- 'ontwerp provinciaal milieubeleidsplan fryslân 2000-2004' het beoordelen van de inspraakrijpheid
in dit derde milieubeleidsplan ligt de nadruk op het versterken van de uitvoering van het milieubeleid in samenwerking met andere partijen en op het versterken van de provinciale voorbeeldfunctie. die samenwerking krijgt gestalte door, met andere partijen uitvoeringsprogramma's op te stellen en uit te voeren. de commissie wordt gevraagd dit plan te beoordelen op inspraakrijpheid.


-'eindrapportage plan van aanpak baggerproblematiek' in deze eindrapportage wordt verantwoording afgelegd over het verbeteringsproces dat midden 1997 ingezet is op grond van het 'plan van aanpak baggerproblematiek'. inhoudelijk is het overgrote deel van de actiepunten gereedgekomen. het afwikkelen van de rest zal gebeuren onder verantwoordelijkheid van de bestaande organisatie. aan de commissie wordt voorgesteld de 'eindrapportage' voor kennisgeving aan te nemen en dit project daarmee als afgerond te beschouwen.


- delegatie bevoegdheid regionale treindiensten van provinciale staten aan gedeputeerde staten
uit oogpunt van doelmatigheid wordt voorgesteld om de provinciale bevoegdheid aangaande de regionale spoorlijnen te delegeren.

secretaris: a. kappers, tel. 058-292 55 51

Deel: ' Statencommissie Waterstaat en Milieu Friesland '
Lees ook