Provincie Friesland

Agenda


13 oktober 1999 17.00 uur Statencommissie Welzijnszaken

Plaats: Provinsjehus, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunten:


-Museumnotitie provincie Fryslân
In deze notitie wordt het museumbeleid uit 1988 geëvalueerd en wordt de stand van zaken bij de door
de provincie gesubsidieerde musea geschetst. Het betreft: het Fries Museum, het Fries
Scheepvaartmuseum, het Fries Natuurmuseum en het Frysk Lânboumuseum. In de notitie wordt
in een aantal hoofdstukken ook het landelijke, provinciale, bestuurlijke en inhoudelijke kader
geschetst. Tenslotte worden in deze notitie de provinciale visie, de uitgangspunten van het provinciale
museumbeleid en de verschillende beleidsmaatregels die Gedeputeerde Staten voor ogen staan
aangegeven. Naast een aantal beleidsmaatregelen en besluiten op verzoeken om meer subsidie
die deel worden toegekend en deels afgewezen wordt voorgesteld om het plan voor een
vernieuwd Frysk Lânboumuseum op een locatie in Wartena in dit stadium af te wijzen. Voorgesteld
wordt om het plan voor een Themapark Fryslân positief te beoordelen en voor een onderzoek naar
de mogelijkheden om dit te realiseren uitmondend in een Plan van Aanpak, een bedrag van

150.000,- beschikbaar te stellen.


-Evaluatieonderzoek Steunfuncties
Aan de commissie wordt, voor advies, een notitie voorgelegd over de aanpak van een onderzoek
naar de effectiviteit van de door de provincie gesubsidieerde steunfuncties.
Het onderzoek dient zich deels te richten op de vraag in hoeverre de dynamiek in de organisaties valt te stimuleren door flexibilisering van de budgetten. Voorgesteld wordt om voor dit onderzoek een bedrag van 150.000,- uit te trekken.

Beleidsbegroting 2000
In de in juli in Provinciale Staten behandelde Perspectiefnota 2000
2003 zijn de beleidsmatige keuzes voor de periode 2000 2003 gemaakt. De beleidskeuzes voor het jaar 2000 zijn nu in de Begroting 2000 verwerkt. In de statencommissie Welzijnszaken worden alleen die onderdelen van deze begroting behandeld die liggen op de beleidsterreinen van deze commissie.

Secretaris: C.G.Venema Tel: 058-2925429

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

Deel: ' Statencommissie Welzijnszaken Friesland '
Lees ook