Provincie Friesland

Agenda


15 september 1999 18.00 uur Statencommissie Welzijnszaken

Plaats: Provinsjehus, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunten:

- het vaststellen van de 'Verordening inzake het schriftelijk gebruik van de Friese en de Nederlandse taal voor bestuursorganen van de provincie Fryslân'
Aan de commissie wordt een nieuwe vertaalverordening voor Friestalige stukken voorgelegd. Deze verordening regelt het schriftelijk gebruik van de Friese en Nederlandse taal door bestuursorganen van de provincie Fryslân. De nieuwe verordening is nodig omdat in 1996 de Awb gewijzigd is en de huidige verordening tot onduidelijkheden kan leiden. Tegelijkertijd wordt in de provinciale legesverordening een tarief opgenomen voor de Nederlandse vertaling van een Friestalig stuk. In een aantal gevallen is deze vertaling gratis, meestal als de aanvrager belanghebbende is of bij het onderwerp betrokken. Is dat niet het geval dan kost het vertalen 10,- per A4 met een maximum van
500,- per stuk.


- 'Het HBO in Fryslân'
In deze notitie wordt een stand van zaken gegeven aangaande de tegenwoordige situatie van het HBO in Fryslân en wordt uit de doeken gedaan welke provinciale inzet Gedeputeerde Staten voor ogen staat voor het versterken van het Friese HBO. De provincie wil, in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, een 'plan van aanpak' voor het oprichten van een 'Kenniscentrum' laten opstellen. Verder wordt voorgesteld om ,voor de begeleiding van een en ander, extra ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen. De totale kosten van de plannen voor de provincie worden (voor drie jaar) geraamd op 513.000,-. Voor
1999 moet, door een begrotingswijziging 150.750,- beschikbaar worden gesteld.

Secretaris: C.G. Venema, tel. 058-2925429

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 64 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

Deel: ' Statencommissie Welzijnszaken Friesland '
Lees ook