Provincie Groningen


Groningen, 12 mei 1999 Persbericht nr. 106

Statenleden benoemd in overgangsbesturen nieuwe waterschappen

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben elf statenleden aangewezen om zitting te nemen in de overgangsbesturen van de twee nieuwe waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Omdat de provincie tot 1 januari 2000 waterkwaliteitsbeheerder is, mag zij voor die taak leden voor de overgangsbesturen aanwijzen. Voor de waterkeringszorg en het waterkwantiteitsbeheer hebben de huidige waterschapsbesturen van Dollardzijlvest, Eemszijlvest, Noorderzijlvest, Hunze en Aa en het Zuiveringsschap Drenthe uit hun midden reeds bestuursleden voor de overgangsbesturen aangewezen. Onder voorzitterschap van voormalig gedeputeerde Van Dijk gaan de overgangsbesturen op 1 juni a.s. van start. Zij hebben zitting tot 1 januari 2001. Op die datum zullen de in het najaar van 2000 gekozen waterschapsbesturen aantreden.

Uit een oogpunt van democratische legitimatie en kennis van het waterkwaliteitsbeheer hebben Gedeputeerde Staten eerder dit jaar besloten statenleden te benoemen in de overgangsbesturen van de nieuwe waterschappen. De statenfracties hebben eind april kandidaten uit hun midden voorgedragen. Om te komen tot een keuze hebben Gedeputeerde Staten gekeken naar de zetelverdeling in provinciale staten, waardoor alle partijen vertegenwoordig zijn. Daarnaast is gekeken naar de woonplaats van de statenleden. De volgende statenleden zijn benoemd:

Voor het voorlopig algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest hebben Gedeputeerde Staten zes leden benoemd:

de heer H.J.B. Spoeltman (PvdA)

de heer D.A. Hollenga (CDA)

mevrouw A.A. Waal-van Seijen (VVD)

de heer W. Boersema (GPV)

de heer J.H. Stehouwer (D66)

mevrouw C. Sciacca-Noordhuis (SP)

Voor het voorlopig algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's hebben Gedeputeerde Staten 5 leden benoemd:

de heer Köller (PvdA)

de heer J. Warris (RPF/SGP)

mevrouw A.C.M. de Winter-Wijffels (CDA)

de heer F.B. van Kammen (VVD)

de heer H.C. Moll (GroenLinks)


*****

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129Deel: ' Statenleden Groningen in overgangsbesturen waterschappen '
Lees ook