Provincie Friesland

Agenda


7 juli 9.00 uur Provinsjehûs Statenvergadering

Hoofdpunten:
Voorstellen aangaande:

- vaststellen Rekening 1998 van de provincie Fryslân;
- aanpassing Verordening Budget Minderheden en Samenlevingsopbouw;
- vaststellen van de jaarverslagen van de afdelingen Milieuvergunning en Toezicht Milieu;

- instemmen met de Begroting 2000 en de meerjarenbegroting 2001-2005 van het recreatieschap De Marrekrite;

- aansluiting van het bedrijventerrein de Elingsloane Burgum;
- de maximum leeftijd van buschauffeurs;

- vaststellen van de Voortgangsrapportage Milieu en de Voortgangsrapportage Waterhuishouding 1998/1999;
- instemmen met de ontwerp-begroting 2000 van de Gemeenschappelijke Regeling Provincie Fryslân-Wetterskip Fryslân;

- instellen interprovinciale waterschappen;
- vaststellen rapportage Ruimtelijke Ordening;
- benoeming statenleden in de NHI-Parlementariërforum;
- benoeming statenleden in de Klachtencommissie;
- NAVOS-heffing in het kader van de Leemtewet.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune

Zoekwoorden:

Deel: ' Statenvergadering Friesland '
Lees ook