Provincie Groningen

Groningen, 20 september 2001 Persbericht nr.179

Statenwerkgroep wil jongeren meer betrekken bij provinciale politiek

Vandaag heeft de statenwerkgroep Jeugd- en jongerenparticipatie haar plannen gepresenteerd om het beleid met betrekking tot jeugd- en jongerenparticipatie verder te concretiseren. In het rapport "Jongeren betrekken, betrokken jongeren' stelt de werkgroep dat het provinciaal bestuur zijn contacten met jongeren een structureel karakter moet geven en verder uit moet bouwen. Binnen beide partijen moeten vaste aanspreekpunten zijn en er moeten heldere afspraken gemaakt worden. Ook moet de Provincie de bestaande kanalen om jongeren te bereiken, zoals scholen, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen, beter benutten.
Om een eerste stap te zetten en de daad bij het woord te voegen organiseert de werkgroep zelf op 10 oktober a.s. een jongerenconferentie.

Op steeds meer beleidsterreinen laat de Provincie zien dat zij de inwoners van Groningen graag wil betrekken bij de ontwikkeling van beleid. De werkgroep vindt dat jongeren, als speciale doelgroep, in een vroegtijdig stadium bij de beleidsontwikkeling betrokken moeten worden, zo mogelijk op een interactieve manier. Het is van belang dat de politiek bij haar besluitvorming duidelijk aangeeft in hoeverre de stem van de jongeren gehoord is. En als dat niet het geval is, is het een verantwoordelijkheid van de politiek om dit van heldere argumenten te voorzien.
Het is niet de bedoeling dat politici en ambtenaren alleen maar óver jongeren praten, maar juist ook mét hen en daarbij ook de kunst van het luisteren (en het verstaan) beheersen. De werkgroep heeft daarom besloten nog dit jaar zelf een jongerenconferentie te organiseren. Doel van deze conferentie is inzicht te krijgen in de onderwerpen die jongeren bezig houden. De conferentie vindt plaats op 10 oktober a.s. onder de titel "Groningse jongeren in Alle Staten". Locatie is de statenzaal van het provinciehuis.

Aanbevelingen

Op basis van haar bevindingen heeft de werkgroep in haar rapport een aantal aanbevelingen geformuleerd:

* het gestructureerd benaderen van scholen met informatie over het provinciaal beleid, te verzorgen door gedeputeerden, de Commissaris van de Koningin, statenleden en de provinciale diensten;

* het creëren van een vast aanspreekpunt voor scholen en andere instellingen voor jongeren;

* het jaarlijks organiseren van een jongerenconferentie, met inachtneming van de evaluatie van de jongerenconferentie van 10 oktober 2001;

* vanaf 2002 het jaarlijks organiseren van een studentenconferentie;
* het instellen van een krediet jongerenparticipatie om provinciale initiatieven op het gebied van het informeren en participeren van jongeren te stimuleren;

* het opstellen van criteria voor het krediet jongerenparticipatie;
* het creëren van een jongerenplatform op de provinciale website met een garantie voor het actualiseren van de informatie;
* het inventariseren en bijhouden van projecten op het gebied van jongerenparticipatie om overlappingen te voorkomen en leemten te signaleren.

Procedure

De werkgroep vraagt Provinciale Staten van Groningen om Gedeputeerde Staten de opdracht te geven deze aanbevelingen om te zetten in beleid. Hiervoor moeten dan uiterlijk eind dit jaar concrete voorstellen aan Provinciale Staten gepresenteerd worden.
De werkgroep stelt tevens voor om het beleid op het gebied van jeugd- en jongerenparticipatie in 2003 te evalueren.

De werkgroep

De werkgroep die op 10 oktober 2000 door Provinciale Staten is ingesteld, bestaat uit de volgende statenleden: Leon Boer (PvdA), Mark Boumans (VVD), Fleur Gräper- Van Koolwijk (D66), Marc Jager (CDA), Nicolette Klein Bleumink (PvdA), Pieke Stevens (GroenLinks), Jitze Warris (RPF/SGP, mede namens het GPV).

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Marc Jager, tel: 050-5736470, e-mail: m.j.jager@castel.nl of Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625,
fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Statenwerkgroep Groningen, jongeren betrekken bij politiek '
Lees ook