Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Stemming akkoord PR Sociale Zekerheid

Zoals u bekend, is er een principeakkoord met de directie van PinkRoccade Sociale Zekerheid overeengekomen met betrekking tot de harmonisatie van de GAK arbeidsvoorwaarden naar die van PinkRoccade. Ook is hierbij het al goedgekeurde akkoord over de omzetting van de VUT-regeling naar een pré-pensioenregeling nader uitgewerkt. De tekst van het akkoord is op Intraz terug te vinden.

Op 24 april jl. heeft er een (leden)bijeenkomst plaatsgevonden waarop het akkoord is toegelicht en besproken. In principe staan de aanwezigen positief ten aanzien van dit harmonisatieakkoord. Voor de huidige werknemers is er niet veel ingrijpend gewijzigd, op een belangrijk punt na: het GAK-beloningssysteem wordt vervangen door het beoordelingsafhankelijke PinkRoccadesysteem. Hier is op de bijeenkomst dan ook uitvoerig over gesproken.

De meeste kritiek ging over het feit dat je in veel gevallen beter dan normaal/ goed moet worden beoordeeld om het eind van de huidige GAK-schaal te kunnen halen (de huidige stap van periodiek 11 naar 12). Er is ons verzocht om hierover in overleg met de directie te treden. Verder was er kritiek op het vervallen van de
standaard-promotietoeslag uit de GAK-cao (als je promoveert krijg je nu een standaardsalarisverhoging).

Naar aanleiding van deze opmerkingen, die veelal ook uit de kringen van de ondernemingsraad kwamen, heeft er overleg met de directie/HRM plaatsgevonden. In dit overleg is alle informatie die we van de ondernemingsraad hebben gekregen onder de loep gelegd en is gekeken in hoeverre we aanvullende afspraken kunnen maken. Het resultaat is dat PR SZ niet wil tornen aan de nieuwe schaalindeling. Dit betekent dat het moeizamer wordt om aan het eind van de huidige schaal het eind te bereiken. Het is wel zo dat dit het sterkst geldt voor de lage schalen in het systeem (schalen waarin het aantal medewerkers zeer gering is). Aan de andere kant zullen velen eerder dan in het GAK-systeem de top van de schaal bereiken.

Het feit dat het PinkRoccade-systeem moet worden toegepast en het feit dat hierbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij vergelijkbare werkmaatschappijen binnen PinkRoccade, is voor uw directie de reden geweest om te weigeren de schaalinpassingen ter discussie te stellen.

Voor de korte termijn zullen enkelen van u hiervan nadeel ondervinden, voor de langere termijn, wanneer er binnen PinkRoccade een verdere integratie zal plaatsvinden, valt dit nadeel weg en wordt het eerder een voordeel. Per saldo ben ik van mening dat de af-spraak dat de salarisperspectieven blijven bestaan, in het kader van de onvermijdelijke toepassing van het PinkRoccade systeem, wordt gerespecteerd.

Wel is overeengekomen om de GAK-regeling met betrekking tot salarisverhoging bij promoties ook in de nieuwe DAVO Sociale Zekerheid op te nemen. Dit is duidelijk een vooruitgang.

Samenvattend kan ik stellen dat het harmonisatieakkoord, de DAVO Sociale Zekerheid, een goed akkoord is dat ik positief bij u aanbeveel.

Geef uw mening over het akkoord!

Leden van de Dienstenbond CNV bij PR Sociale Zekerheid hebben het laatste woord over het harmonisatieakkoord. Via het stembiljet dat aan leden verstuurd is kunnen zij hun mening geven. De stemming duurt tot 31 mei aanstaande, dan moet het stembiljet binnen zijn!

Bent u al lid van de Dienstenbond CNV??

Wellicht bent u inmiddels overtuigd geraakt van het nut van het lidmaatschap van de Dienstenbond CNV. >> lees meer over het lidmaatschap

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Wim Burggraaf, tel: 055-5772640. Email: w.burggraaf@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 21 mei 2002.

Deel: ' Stemming akkoord PR Sociale Zekerheid '
Lees ook