Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Stemming rapport over toegankelijkheid van websites van de overheid (rapport Belder)

Op 13 juni 2002 is in de plenaire in Straatsburg gestemd over het rapport Belder, over de mededeling "eEurope 2002: toegankelijkheid van websites van de overheid en de inhoud daarvan". Deze mededeling is bedoeld om websites van de overheid toegankelijker te maken voor de 37 miljoen burgers van de Europese Unie met een handicap en voor de steeds groter wordende groep ouderen. Deze groepen lopen het risico door technische belemmeringen te worden uitgesloten van de toegang tot websites. De meeste van deze belemmeringen kunnen worden uitgebannen door het gebruikersgericht ontwerpen van sites, gebaseerd op regels inzake de inhoud, structuur en codering.

Het rapport nodigt de EU-lidstaten en -instellingen uit voor een dialoog met de organisaties van gehandicapten en ouderen gericht op het in kaart brengen en uitbannen van de belemmeringen voor hun integratie.

Het rapport wijst ook op het belang van verder onderzoek, en in het rapport wordt tot slot het verzoek gedaan aan de lidstaten en de Europese instellingen om de oprichting, door de betrokken publieke en private instanties, in de lidstaten, van onafhankelijke 'informatiepunten'. Hun voornaamste taak zou het doen van voorstellen moeten zijn voor actie in het geval van klachten over de niet-volledige naleving van 'de richtsnoeren' op websites van overheden in de lidstaten en van de Europese instellingen.

Meer informatie: Wim van Velzen.Tel. 00-33 388175623 of Eduard Slootweg, voorlichter. Tel: 00-32 75 721 280

Deel: ' Stemming rapport over toegankelijkheid van websites van de overheid '
Lees ook