Provincie Limburg

Stemming ruilverkaveling Bugnumse Veld op 8 Maart


36/99

Maastricht, 4 maart 1999

STEMMING RUILVERKAVELING BUGGENUMSE VELD OP 8 MAART

Op maandag 8 maart aanstaande wordt er door de provincie Limburg een stemming door eigenaren en pachters gehouden over het wel of niet doorgaan van het landinrichtingsproject Buggenumse Veld. De stemming wordt gehouden in het gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum van 8.00 uur tot 19.00 uur. Stemgerechtigden hebben inmiddels een oproep ontvangen. Na de stemming wordt de uitslag door Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Wien Wijnen bekendgemaakt.

Ruim twee jaar geleden is op initiatief van een aantal agrariërs door de plaatselijke afdeling van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een verzoek tot landinrichting ingediend voor het gebied Buggenumse Veld. Het gebied is gelegen tussen de kernen Buggenum en Neer en is circa 400 hectare groot. De reden voor de aanvraag was de sterk versnipperde eigendommen en de slechte kavelvormen waardoor het landbouwkundig gebruik wordt beperkt. Vrijwillige onderlinge kavelruilen hebben in het verleden al de nodige verbetering opgeleverd, doch door het vrijwillige karakter hiervan konden niet voldoende mogelijkheden worden benut.

De laatste jaren is landinrichting onderwerp geweest van kritiek. De procedures zijn lang, tot soms tientallen jaren, waardoor vaak pas de volgende generatie de vruchten van de nieuwe inrichting kan plukken. Gedeputeerde Staten (GS) hebben deze aanvraag tot landinrichting aangegrepen om te bezien of er op een andere wijze binnen de marges van de wet tot het gewenste resultaat gekomen kan worden. Zij hebben daartoe een landinrichtingscommissie benoemd met de opdracht procedures parallel te laten lopen, een sober landinrichtingsplan te maken en de eigenaren en pachters, in afwijking tot de werkwijze bij andere landinrichtingsprojecten, al voor de stemming inzicht te geven in de nieuwe verkaveling en de kosten.

De landinrichtingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de plaatselijke agrariërs, gemeenten en de Limburgse Milieufederatie is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Het landinrichtingsplan is inmiddels door GS vastgesteld en de afgelopen weken is aan iedere eigenaar en pachter inzage gegeven in de nieuwe kavelindeling en de kosten. Na een positieve stemmingsuitslag zal er voor alle zaken die met de grondruil te maken hebben een integrale bezwarenprocedure worden gevolgd.

Naast het verbeteren van de landbouwstructuur wordt ook nieuw natuurgebied gerealiseerd. Verspreid in het gebied zijn hiervoor het afgelopen jaar gronden aangekocht die zullen worden geruild met gronden rondom het natuurgebied Bouxweerd. Deze gronden zullen nadat de grondruil tot stand is gekomen worden ingericht als natuurgebied en worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het betreft ongeveer 15 hectare. Het plan voorziet niet in wijziging van openbare wegen en waterlopen hetgeen extra tijdwinst betekent. De planning is dat na een positieve stemming de kavelovergang tussen eind 1999 en begin 2000 zal plaatsvinden. Dit betekent een totale tijdsduur van aanvraag tot kavelovergang van circa 3 jaar, hetgeen uniek is voor Nederland.

De landinrichtingscommissie en GS zijn van mening dat uitvoering van het plan een aanmerkelijke verbetering betekent van de landbouw structuur en dat een positieve bijdrage wordt geleverd aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur. In de laatste vergadering van Provinciale Staten is de Nota Landinrichting behandeld. De staten hebben hierbij uitgesproken dat landinrichting een belangrijk instrument is om provinciale doelstellingen te realiseren. Ook stemmen zij in met snellere op maat gesneden procedures. Het experimentele karakter van het landinrichtingsproject Buggenumse Veld past in dit beleid. De stemmingsuitslag is daarom voor de provincie een belangrijke graadmeter of deze werkwijze voldoende draagvlak heeft in de streek en wellicht ook voor andere delen van Limburg met gelijksoortige problemen kan worden toegepast.

Deel: ' Stemming ruilverkaveling Bugnumse Veld (Limburg) '
Lees ook