Eerste Kamer der Staten Generaal

Behandeling notitie inzake artikel 91 van de grondwet geschorst en overig stemmingsnieuws

dinsdag 11 september 2001

De behandeling van

de notitie inzake artikel 91, derde lid van de Grondwet (27484 (R1669), EK nr. 237c)
is op verzoek van de PvdA-fractie tot een nader te bepalen tijdstip geschorst.

De Eerste-Kamer heeft, tijdens een ordedebat, de leden van de Beeten (CDA), De Wolff (GroenLinks) en Holdijk (SGP, ChristenUnie) toestemming verleend tot het interpelleren van de minister van Justitie naar aanleiding van de reactie van de regering op de

Motie-Van de Beeten (CDA) c.s. inzake een wetswijziging betreffende de toegang van een veroordeelde tot de rechter (26.023, nr. 16c).
Het is nog niet bekend wanneer de interpellatie zal plaatsvinden.

De wetsvoorstellen

Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en Zwitserland over het vrije verkeer van personen (27.491)

Goedkeuring Besluit stelsel eigen middelen EG (27.568)

Vervanging van beroep bij de
Tariefcommissie door beroep bij de
douanekamer van het gerechtshof te
Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken (27.648)

Wijziging Telecommunicatiewet inzake concurrentie op het gebied van de lokale toegangsnetten (27.695)

Slotwetten begrotingen 2000 (27.701 t/m 27.719, 27.721 t/m 27.724)

Wijziging Abw inzake het vrijlaten van individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog (27.770)

Tegemoetkoming ziektekosten voor leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement (27.773)

Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2001 (voorjaarsnota) (27.776)

Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2001 (voorjaarsnota) (27.777)

Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2001 (voorjaarsnota)
(27.778)

Wijziging begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 2001 (voorjaarsnota) (27.780)

Wijziging begroting Justitie 2001
(voorjaarsnota) (27.782)
zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Stemmingsnieuws Eerste Kamer '
Lees ook