CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA stemt voor belastingherziening: stemverklaring

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft hedenmiddag voor de belastingherziening 2001 gestemd. Bijgaand treft u de stemverklaring van CDA-woordvoerder Reitsma aan:MdV,

Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen heeft de voorzitter van de CDA-fractie Jaap de Hoop Scheffer helder aangegeven dat het CDA in de discussie over het belastingplan het kabinet constructief tegemoet wilde treden.
Wij zijn overtuigd van het belang dat een dergelijke omvangrijke belastingherziening een groot draagvlak in de samenleving moet hebben.
Overtuigd ook van de noodzaak om het oude belastingsysteem aan te passen, een betere controle door verdere vereenvoudiging. Die doelstelling steunden wij.

Vanwege het draagvlak, niet alleen in het parlement, maar ook vooral in de samenleving hebben wij keer op keer gepleit voor voldoende ruimte in de behandeling om daaraan recht te doen. Nog steeds hebben wij zorgen of straks zal blijken dat dat voldoende is geweest.

Kritiek had de CDA-fractie ook op de inhoud van de belastingherziening 2001.

Die kritiek komt voort uit ons principe dat wij - als christen-democraten - recht willen doen aan de mens in zijn onderlinge relaties.
Aandacht dus voor gezinsdraagkracht, de kosten voor het opvoeden kinderen, vrijwillerswerk en de zorg voor anderen. Teveel ging het kabinet naar onze mening uit van het individu. Een individu bovendien, die fiscaal met name wordt gewaardeerd wanneer hij of zij betaalde arbeid verricht. Te makkelijk worden alle niet-werkenden op één hoop gegooid.
Voor ons staat voorop dat mensen daarin vooral zelf een keuze moeten kunnen maken. De overheid dient zich daarin neutraal op te stellen, ook in de belastingwetgeving.

Ook met het oog op de toekomst hadden wij zorg over de voorstellen van het kabinet. De invloed van Europa en van de technologische ontwikkelingen, maken dat wij vinden dat deze wijziging van het belastingstelsel - hoe ingrijpend ook - slechts een tussenstap is naar een verdere wijziging.

Een belangrijk punt vormt voor ons ook de betrouwbare overheid. Een overheid die recht doet aan aangegane verplichtingen die mensen zijn aangegaan. Kortom, de eerbiedigende werking schoot in de eerste voorstellen volstrekt tekort. En ook nu hebben wij daar nog zorgen over.

Het is vanuit deze hoofdpunten van kritiek dat wij de afgelopen maanden de behandeling hebben gevoerd.
En tevens de hoofdpunten van waaruit wij nu ons eindoordeel vormen.

Voor wat betreft het gezin en de zorg voor kinderen moet worden vastgesteld dat dit een belangrijk onderdeel van het debat is geworden en - mede door de publiciteit - hoger op de politieke agenda is gekomen. De toegezegde kindernotitie vormt daar een voorbeeld van. Ook is er een vorm van kinderkorting geïntroduceerd.

Onze wens voor een partnerstelsel is echter geen werkelijkheid geworden. Wel is de discussie over vlaktax gestart. Een systeem waarvan bekend is dat het een partnerstelsel overbodig maakt.

Deze discussie kan echter niet gevoerd worden zonder een rechtvaardige draagkrachtverdeling daarbij tot uitgangspunt te maken. Inkomensafhankelijke regelingen zijn niet af te schaffen zonder daarbij een alternatief te bieden. Dat alternatief heeft de CDA-fractie reeds geboden in haar plan de Moeite Waard. De gedachten daarover zijn ook onderdeel gemaakt van de motie die betrekking heeft op de kindernotitie.

Rechtvaardigheid speelt ook een rol bij de
vermogensrendementsheffing.
Deze doet naar onze opvatting nog steeds geen recht aan werkelijke draagkracht.
De Kamer heeft dat gelukkig onderkend en het is dan ook terecht dat er nu een evaluatie is toegezegd.

Voorzitter,
Verbeteringen zijn er gelukkig ook gerealiseerd waar het de inkomenspositie van middeninkomens, de ouderen en de deeltijdbanen betreft.
Vebeteringen waar ook het CDA zich hard voor heeft gemaakt. Ook de noodzakelijke verbeteringen in de pensioensopbouw zijn in deze Kamer gerealiseerd.
Ook op andere onderdelen - ik zal ze hier niet allen benoemen - hebben wij kunnen rekenen op een constructieve houding vanuit het kabinet. Ik noem hierbij in het bijzonder de staatssecretaris van Financiën.

Is het CDA nu volledig tevreden?
Nee, dat is zij niet, maar zij wil wel erkennen dat er belangrijke verbeteringen op de belastingherziening zijn aangebracht. Verbeteringen die voor onze fractie de doorslag geven om te kiezen voor een breed draagvlak. Dat geldt echter niet voor voldoende eerbiedigende werking bij langlopende verplichtingen die burgers zijn aangegaan. Op dat punt maken we een aantekening.

Afgezien daarvan zal de CDA-fractie alles afwegende voor het wetsvoorstel stemmen.

Voor verder informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

03 feb 00 13:45

Deel: ' Stemverklaring CDA voor belastingherziening '
Lees ook