VAKOPL TRANSPORT EN LOGISTIEK

Groei en professionalisering beroepsgoedenvervoer

Sterke groei en snelle professionalisering van de bedrijfstak vraagt om opleidingsadvies, scholing op maat en ondersteuning bij werven nieuw personeel

Arbeidsmarkt beroepsgoederenvervoer: behoefte aan chauffeurs neemt minder sterk toe dan vraag naar middenkader en warehousepersoneel

Jaarlijks brengt Vakopleiding Transport en Logistiek (landelijk opleidingsinstituut van de sector) de arbeidsmarkt voor het beroepsgoederenvervoer in kaart. Uit de arbeidsmarktmonitor '98 blijkt dat de bedrijfstak met een groei van 5% sterker groeit dan de landelijke economie (3%). In totaal staan er 3.300 vacatures open(peildatum onderzoek begin '99), dat is bijna 3 % van de totale werkgelegenheid. Daarvan bestaat meer dan helft (1900) uit vacatures voor chauffeurs. De vraag naar chauffeurs neemt echter minder sterk toe dan die naar warehousemedewerkers en middenkaderfunctionarissen. De knelpunten qua werving richten zich dan ook met name op deze laatste functiegroepen. De rol van een actief personeels - en dus scholingsbeleid wordt steeds doorslaggevender. De gemiddelde uitgaven aan scholing per medewerker in de bedrijfstak zijn dan ook met 11 % gestegen en zullen in 1999 nog verder groeien. Scholingsvraag is m.n.gericht op invoering van ICT in de verschillende functiegroepen en sociale vaardigheden en klantgerichtheid. Als intermediair tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven, zal Vakopleiding Transport en Logistiek bedrijven met nieuwe activiteiten (o.a. imago-building en employability) ook gaan ondersteunen bij het werven van personeel.

Vraag naar chauffeurs blijft groot
In 1998 is de vraag naar nieuwe chauffeurs voor het eerst sinds jaren minder sterk toegenomen. De uitbreidingsvraag (= aantal extra chauffeursbanen, afgezien van de vervangingsvraag) bedroeg 3.900 chauffeurs in 1998. Het aantal openstaande vacatures bedraagt 1900 en is ongeveer gelijk aan 1997. Ruim 10 % van de bedrijven heeft openstaande vacatures voor chauffeurs. Gemiddeld staat een vacature ruim 2 maanden open. Vooral kleine bedrijven hebben moeite met het invullen van de chauffeursvacatures. Er zijn bijna geen part-time chauffeurs; opvallend is verder nog dat chauffeurs qua leeftijdsopbouw in de groep van 25-35 sterker zijn vertegenwoordigd dan het landelijk gemiddelde. De uitstroom van chauffeurs uit de sector is relatief beperkt, er is wel doorstroom naar middenkaderfuncties.

Vraag naar logistieke medewerkers en middenkader groeit sterk Er is sprake van een grote uitstroom van warehousemedewerkers uit de sector, in 1998 ruim 25%. De uitstroom van warehousemedewerkers uit de sector is veel hoger dan uit de andere functie- groepen (8,8% tegen 2,5%). Het inleenpercentage van logistiek personeel is hoog en de bijdrage van uitzendkrachten aan het logistiek proces is substantieel.
De vraag naar middenkaderfunctionarissen is groot. Er is sprake van absolute groei, omdat het middenkader de bedrijfstak minder snel verlaat. Driekwart van de bedrijven geeft aan dat ze vacatures voor het middenkader moeilijk vervulbaar vinden. Bij het werven van middenkaderfunctionarissen speelt het gebrek aan goed opgeleide mensen met voldoende ervaring een grote rol.

Stijgende vraag naar scholing en opleidingsadvies Problemen bij de werving vragen om een actiever personeelsbeleid. Ongeveer 20% van de kleinere bedrijven en 80% van de grote bedrijven voert een actief beleid, bestaande uit o.a. het voeren van loopbaangesprekken en regelmatige (bij)scholing. De gemiddelde scholingsuitgave per medewerker in de bedrijfstak is gestegen naar f 500,- ('97:f 450,-). Omgerekend naar de totale sector betekent dat er in 1998 grofweg 47 miljoen aan scholing is besteed. In 1999 zal dit naar verwachting stijgen tot 52 miljoen. Lag in '98 de nadruk bij de scholing nog met name op gebied van ladingbehandeling en gevaarlijke stoffen, de scholingsthema's voor de komende jaren zijn vooral gelegen op het gebied van ICT (o.a. boordcomputers, rit- en routeplanning), sociale vaardigheden, klantbenadering, ( gevolgen van) wet- en regelgeving en logistiek. de vraag om verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.loopt als een rode draad door de verschillende functiegroepen.

Vakopleiding ondersteunt bedrijven naast opleiden met imago-building, werving en employability
Om de bedrijven te ondersteunen bij de huidige professionalisering, zal Vakopleiding Transport en Logistiek naast opleidingen, opleidingsadvies en scholing op maat nieuwe initiatieven ontplooien. Jaarlijks wordt al met massamediale jongerenwervingscampagne's de instroom in de beroepsopleidingen op peil gehouden. Via het beroepsonderwijs stromen jaarlijks ruim 2.500 jongeren (waarvan de helft chauffeur) de sector in. Met name bij het werven van personeel zal de Vakopleiding de samenwerking met de andere spelers op de arbeidsmarkt zoals uitzendbureaus intensiveren. Voor 1999-2000 staat een brede imago-campagne voor chauffeur en logistiek medewerker op stapel. Ook zal er actief geworven worden onder de uitvallers van het middelbaar beroepsonderwijs. Met een voorlichtingscampagne over het belang en de mogelijkheden van employabilty voor zowel de werkgevers als de werknemers wordt ook het personeelsbeleid op iets langere termijn bestreken.

Deel: ' Sterke groei en professionalisering beroepsgoedenvervoer '
Lees ook