P E R S B E R I C H T

STERKE GROEI VAN DE NETTOWINST (+29%) OVER HET EERSTE HALFJAAR VAN 1999

Resultaten
Unique International N.V., flexibele arbeid, opleidingen, informatie- en communicatietechnologie (ICT), heeft over het eerste halfjaar van 1999 (vóór amortisatie goodwill)*) een nettowinst gerealiseerd van NLG 29,2 miljoen (Euro 13,3 miljoen). De stijging van de nettowinst ten opzichte van het eerste halfjaar 1998 (NLG 22,6 miljoen; Euro 10,3 miljoen) bedraagt 29,2%. De winst per aandeel steeg met 17% van NLG 1,30 (Euro 0,59) naar NLG 1,52 (Euro 0,69) (vóór amortisatie goodwill). De winst per aandeel is voor het eerst berekend op basis van het per eind juni 1999 uitstaande aantal aandelen van 19.230.500. Voorheen werd het gewogen gemiddelde als basis genomen.

Het aantal vestigingen nam vanaf 1 januari 1999 toe met 13 waardoor het aantal vestigingen is uitgekomen op 246.

De omzet groeide met 24% van NLG 364,7 miljoen (Euro 165,5 miljoen) naar NLG 451,6 miljoen (Euro 204,9). Van deze groei werd ruim 9% autonoom gerealiseerd. Ook het bedrijfsresultaat heeft zich in het eerste halfjaar van 1999 buitengewoon gunstig ontwikkeld en is uitgekomen op NLG 44,3 miljoen (Euro 20,1 miljoen). Ten opzicht van vorig jaar NLG 33,9 miljoen (Euro 15,4 miljoen) betekent dit een stijging van 31%. In het tweede kwartaal steeg het bedrijfsresultaat in procenten van de omzet tot 9,9% en is over het eerste halfjaar uitgekomen op 9,8%. De verbetering van de bruto marge heeft hieraan sterk bijgedragen.

In de resultaten over het eerste halfjaar zijn de activiteiten van de nieuw geacquireerde ondernemingen Telecom Direct en A.I.P. voor één kwartaal meegeconsolideerd.

Waarderingsgrondslagen met betrekking tot de verwerking van goodwill*) De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft zich recent nogmaals over de goodwill problematiek gebogen. RJ acht het wenselijk binnen afzienbare tijd de grondslagen voor verwerking van goodwill meer in overeenstemming te brengen met de internationale verslaggevingspraktijk. In de internationale praktijk is het gebruikelijk betaalde goodwill te activeren en vervolgens over een bepaalde periode af te schrijven ten laste van de winst. De meest gangbare afschrijvingsperiode hiervoor is 20 jaar.

Een belangrijk onderdeel van de strategie van Unique International is naast autonome groei tevens groei van de onderneming te realiseren door middel van acquisities. De tot nu toe gehanteerde waarderingsgrondslagen van Unique International N.V. hielden in dat de bij overname van ondernemingen betaalde goodwill rechtstreeks afgeboekt werd van het eigen vermogen. De andere wijze van verwerken van goodwill maakt het ook mogelijk om te expanderen zonder dat er een direct beroep moet worden gedaan op de kapitaalmarkt.

In het licht van het voorgaande heeft de Raad van Bestuur van Unique International dan ook besloten de waarderingsgrondslagen met betrekking tot de behandeling van goodwill per 1 januari 1999 in lijn te brengen met hetgeen internationaal gebruikelijk is. Dit betekent dat de over het eerste halfjaar betaalde goodwill in de balans per 30 juni 1999 is geactiveerd. De amortisatie wordt berekend over een periode van 20 jaar en bedraagt in het eerste halfjaar NLG 0,6 miljoen (Euro 0,3 miljoen).

Vooruitzichten 1999
Voor de tweede helft van 1999 verwacht Unique International een voortzetting van de goede gang van zaken. De door de Raad van Bestuur in maart van dit jaar uitgesproken verwachting van een stijging van de winst per aandeel van 15% zal zeker gerealiseerd worden. Vóór amortisatie van de goodwill wordt een stijging van de winst per aandeel verwacht van circa 20%.

Bedrijfsprofiel
Unique International omvat, als multi-niche organisatie, een groep van ondernemingen die actief zijn in de uitzending, projecten, detachering, opleidingen, consultancy en training in de algemene, technische, alsmede de automatiseringssectoren. Met 246 vestigingen is de groep actief in Nederland en België. Zij realiseert haar omzet enerzijds bij een relatief groot aantal opdrachtgevers in het MKB-segment en anderzijds bedient zij in toenemende mate grote accounts in kwaliteitsgevoelige niches van de arbeidsmarkt. Dankzij haar brede dienstenassortiment is Unique ook voor grote ondernemingen met een breed geschakeerde vraag naar vakspecialisten een aantrekkelijke business partner. Aan de aanbodzijde voelen vele specialisten zich op hun vakgebied aangetrokken door één van de werkmaatschappijen van Unique International. Over 1998 is een omzet behaald van NLG 810 miljoen (Euro 368 miljoen) en bedroeg de winst NLG 53 miljoen (Euro 24 miljoen). Unique International is genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs in Amsterdam.

Almere, 2 september 1999
Raad van Bestuur van Unique International N.V.

Voor nadere informatie:
De heer R. Icke RA, telefoon 036-5382420

Bijlage: cijfers eerste halfjaar 1999

bijlage: Unique International N.V.

Geconsolideerde resultatenrekening

(bedragen in miljoenen)

1999 1998 1998

01-01 t/m 30-06 01-01 t/m 30-06 01-01 t/m 31-12

NLG Euro NLG Euro NLG Euro

Netto omzet 451,6 204,9 364,7 165,5 810,0 367,6

Groei 24%

Bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill 44,3 20,1 33,9 15,4 81,9 37,2

als % van de omzet 9,8% 9,3% 10,1%

Amortisatie goodwill 0,6 0,3

Bedrijfsresultaat na amortisatie goodwill 43,7 19,8 33,9 15,4 81,9 37,2

Financiele baten en lasten -0,3 -0,2 0,1 0,0 -1,0 -0,5

Buitengewoon resultaat 0,3 0,2

Resultaat voor belastingen 43,7 19,8 34,0 15,4 80,9 36,7

Belastingen -15,0 -6,8 -10,8 -4,9 -26,6 -12,1

Aandeel van derden -0,6 -0,3 -1,2 -0,5

Nettowinst 28,6 13,0 22,6 10,3 53,1 24,1

als % van de omzet (vóór amortisatie goodwill) 6,5% 6,2% 6,6%

groei vóór amortisatie goodwill 29,2%

Aantal uitstaande aandelen 19230,5*) 17374,3**) 17698,8**)

Per aandeel

Netto winst voor amortisatie goodwill 1,52 0,69 1,30 0,59 3,00 1,36

Stijging WPA 1999 t.o.v. 1998 17%

Cash Flow 1,84 0,83 1,53 0,69 3,53 1,60

Geconsolideerde balans

Materiele vaste activa 32,1 14,6 23,8 10,8 28,7 13,0

Immateriele vaste activa 47,0 21,3

Vlottende activa 195,3 88,6 149,3 67,7 197,5 89,6


- waarvan liquide middelen 11,6 5,3 13,6 6,2 44,1 20,0

Kortlopende schulden 145,9 66,2 105,4 47,8 168,8 76,6

Werkkapitaal 49,5 22,5 43,9 19,9 28,7 13,0

Bedrijfsvermogen 128,6 58,4 67,7 30,7 57,4 26,0

Gefinancierd met:

Groepsvermogen 79,2 35,9 60,8 27,6 52,6 23,9

Voorzieningen en schulden 49,4 22,4 6,9 3,1 4,8 2,2

Totaal financiering 128,6 58,4 67,7 30,7 57,4 26,0

Balanstotaal 274,5 124,6 173,1 78,5 226,2 102,7


*) aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 1999


**) gemiddeld aantal uitstaande aandelen over de periode

Deel: ' Sterke groei nettowinst Unique International (+29%) '
Lees ook