KBC


KBC Bank & Verzekering: sterke verzekeringsresultaten, maar aanhoudend zwakke marktomstandigheden wegen op het bankresultaat (3/9/2001)

Samenvatting: FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2001 De resultaten voor het eerste halfjaar 2001 kwamen tot stand bij een wereldwijde vertraging van de economische groei en aanhoudend zwakke aandelenmarkten. Desondanks kon de KBC Groep haar activiteiten nog verder uitbreiden. Zo steeg het totale marktaandeel op zowel de Belgische thuismarkt als in Centraal-Europa, dankzij de goede prestaties van de basisactiviteiten in zowel het bank- als het verzekeringsbedrijf. Dit kwam onder meer tot uiting in een groei van de rentewinst en een toename van de premie-inkomsten niet-leven. Ook de kwaliteit van de kredietportefeuille blijft goed. De beursmalaise had echter wel een negatieve invloed op de meer volatiele nevenactiviteiten zoals handel in afgeleide producten, beursintroducties, e.d. Deze negatieve invloed was vooral voor de aandelengebonden activiteiten groter in het tweede dan in het eerste kwartaal.
Voor de eerste helft van 2001 realiseert KBC een totale nettogroepswinst van 585,2 mln. EUR, dat is een daling met 7,3 % ten opzichte van een zeer goed eerste halfjaar in 2000 (631,2 mln. EUR groepswinst exclusief de gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van CCF).
Ten opzichte van de tweede helft van 2000, toen de minder gunstige marktomstandigheden reeds inzetten, kan evenwel een winstgroei van 9,5 % worden opgetekend.
Het tegenvallende beursklimaat in het eerste halfjaar van 2001 en de slechtere marktomstandigheden treffen vooral de activiteiten van het bankbedrijf, waar de winst 10,6 % lager uitkomt dan in het eerste halfjaar van 2000. Ze ligt evenwel 15,8 % hoger dan in het tweede halfjaar.
De winstbijdrage van het verzekeringsbedrijf groeit met 14,9 % ten opzichte van de eerste helft van 2000 en ligt even hoog als in de zeer goede tweede helft van 2000.
Bankbedrijf: winstbijdrage 442,4 mln. EUR of -10,6 %
- 76 % bijdrage tot de groepswinst

- hogere rentewinst onder meer door lichte verbetering van de rentemarge en grotere bijdrage CSOB

- lichte daling van de provisie-inkomsten uit effectentransacties door aanhoudende beursmalaise

- daling van het totaal professioneel tradingresultaat, vooral als gevolg van een terugval van de
activiteiten in aandelen en derivaten

- minder goede ontwikkeling van de kosten

- voorzieningen voor kredietrisico's op het niveau van de referentieperiode
Verzekeringsbedrijf: winstbijdrage 169,9 mln. EUR of + 14,9 %
- 29 % bijdrage tot de groepswinst

- goede stijging van het premie-inkomen in het schadebedrijf
- sterke technische prestaties van het rechtstreeks schadebedrijf
- lager premie-inkomen in het levenbedrijf door lagere verkoop van tak-23-producten, evenwel ten
opzichte van een zeer hoog niveau in het eerste halfjaar van 2000
- kosten behoorlijk onder controle
Holdingbedrijf: winstbijdrage -27,1 mln. EUR

- - 5 % bijdrage tot de groepswinst

- bijdrage negatiever als gevolg van niet-gerealiseerde minderwaarden op eigen aandelen en hogere financieringskosten. Omschrijving: STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN EERSTE HALFJAAR 2001
- De fusie
In het eerste halfjaar van 2001 vermindert het KBC-banknetwerk met 55 kantoren, zodat per einde juni 1 259 vestigingen - waarvan 1 217 retailkantoren - overblijven. Bij CBC vermindert het netwerk met 12 kantoren en resten er 124, waarvan 104 retailkantoren. De IT-integratie is voor 70 % afgerond en de migratie van cliënten naar het nieuwe platform verloopt zoals gepland.

- Het bankverzekeringsconcept
Eind juni 2001 waren er 548 400 cliënten (+ 2,9 % t.o.v. eind december 2000) die zowel bank- als verzekeringsproducten afnemen. Dit vertegenwoordigt nu al 36 % van de totale cliënteel. Het aandeel van het banknetwerk in de distributie van schadeverzekeringen neemt toe van 11 % eind december tot 12,4 % per einde juni 2001. Inzake de verkoop van levenproducten blijft het aandeel van het bankkanaal rond de 87 % schommelen.
- De externe expansie
Eind februari 2001 rondde KBC haar in december 2000 aangekondigde bod op het Londense effectenhuis Peel Hunt succesvol af. KBC heeft nu 100 % van de aandelen van Peel Hunt in handen.
In de loop van het eerste kwartaal nam KBC de risico- en privé-kapitaalverschaffer Investco over, die voorheen vnl. door Almanij werd gecontroleerd.
In Centraal-Europa werd in Hongarije op 1 juli 2001 de juridische fusie tussen K&H Bank en ABN AMRO Magyar definitief afgerond. In Tsjechië zijn de onderhandelingen met betrekking tot de overname van de activa van IPB door CSOB in een eindfase getreden. De integratie van de distributienetten van CSOB en IPB is op kruissnelheid en zal eind 2001 grotendeels zijn afgerond. Voorts verhoogde KBC Verzekeringen in juni 2001 haar participatie in CSOB Pojist'ovna tot 100 %.
In Polen diende KBC eind mei een verzoek in bij de Poolse autoriteiten om haar belang in Kredyt Bank tot boven 50 % te verhogen. In de eerste helft van het jaar ondertekende verzekeringsdochter Warta een akkoord met Kredyt Bank om gezamenlijk het bankverzekeringsmodel te ontwikkelen.

- Inkoop eigen aandelen
De Algemene Vergadering van 26 april laatstleden heeft de inkoop van eigen aandelen ten belope van 8 mln. aandelen goedgekeurd. In totaal werden inmiddels voor alle toegekende machtigingen 3 375 646 eigen aandelen in de markt ingekocht, waarvan 250 000 sinds de laatste Algemene Vergadering.

Contactinfo: Het volledige persbericht en een uitgebreider halfjaarverslag (alleen in het Engels beschikbaar) vindt u op onze website onder www.kbc.be/investorrelations.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij
Perscontacten:
Piet Jaspaert, Directeur Pers en Public Relations tel. + 32 2 429 85 78
Fax + 32 2 429 81 54
E-mail : piet.jaspaert@kbc.be
Persdienst:
Tel. + 32 2 429 85 45 of 429 65 01
Fax + 32 2 429 81 60
E-mail: viviane.huybrecht@kbc.be
E-mail: stephane.leunens@kbc.be
Investor Relations:
Dorette Webers, Investor Relations Manager
Tel. + 32 2 429 55 94
Fax + 32 2 429 44 16
E-mail: dorette.webers@kbc.be
Bernard Jans, Investor Relations Assistant
Tel. + 32 2 429 49 16
Fax + 32 2 429 44 16
E-mail: bernard.jans@kbc.be

Deel: ' Sterke verzekeringsresultaten KBC Bank & Verzekering '
Lees ook