Ingezonden persbericht

Gezamenlijk persbericht van VNAO en VVAV

Utrecht, 8 juli 2002

Sterkere belangenbehartiging door fusie tussen VVAV en VNAO

De afvalbedrijven in Nederland hebben behoefte aan een sterkere brancheorganisatie die haar belangen op zowel nationaal als internationaal niveau behartigt. Daarom willen de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) en de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (VNAO) fuseren. De fusie leidt tot een brancheorganisatie die ongeveer tweederde van de Nederlandse afvalmarkt vertegenwoordigt. De aangesloten bedrijven zijn actief in de gehele afvalketen, van inzameling, recycling, hergebruik, rioolbeheer tot en met de verwerking van afval.

Een steeds groter deel van het afvalbeleid wordt bepaald in Europees verband. De grenzen tussen de Europese lidstaten gaan naar verwachting in 2006 open voor alle afval. Door schaalvergroting en samenwerking proberen de Nederlandse afvalbedrijven zich voor te bereiden op de naderende Europese afvalmarkt. Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende Europese afvalmarkt is een gelijk speelveld op juridisch, fiscaal en milieuhygiënisch gebied. Voor het effectief behartigen van de belangen van de Nederlandse afvalbedrijven in deze Europese afvalmarkt is een krachtige brancheorganisatie nodig.

Vandaag ondertekenden VVAV en VNAO een intentieverklaring om via fusie te komen tot een representatieve vereniging waarin de belangen van alle leden, van klein naar groot en van ketengericht naar specifiek, op doeltreffende en efficiënte wijze worden behartigd. De voorgenomen fusie tussen VVAV en VNAO moet in 2003 vorm krijgen. De nieuw op te richten belangenorganisatie biedt onderdak aan alle ondernemingen en bedrijven die in de afvalsector actief zijn en is een gesprekspartner voor verschillende overheden en instanties. Kernpunten in het beleid zijn meer ruimte voor een verdere professionalisering, meer marktwerking in de sector, eerlijke concurrentieverhoudingen in zowel binnen- als buitenland en heldere regelgeving en handhaving.

Deel: ' Sterkere belangenbehartiging door fusie tussen VVAV en VNAO '
Lees ook