Athlon Groep

16 mei 2002, Amsterdam

Stern Groep boekt goed eerste kwartaal, conform prognose

Stern Groep NV, beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat de resultaten over het eerste kwartaal 2002 fors zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar. Deze stijging ligt in lijn met de in maart van dit jaar afgegeven prognose van een aanzienlijke stijging van het resultaat na belastingen voor het gehele jaar 2002.

Markt
De neergaande tendens in de automarkt heeft zich ook in het eerste kwartaal 2002 voortgezet. De daling van de autoverkopen in Nederland is daarmee reeds bijna 2 jaar gaande. De autobedrijven van Stern Groep hebben zich onder deze omstandigheden beter ontwikkeld dan op basis van de marktontwikkeling mocht worden verwacht. De ontwikkelingen op de benzinemarkt hebben na verkoop en verhuur van debenzineverkooppunten geen invloed van betekenis meer op de resultaten van Stern Groep, omdat de huurinkomsten stabiel zijn. De markt voor autodiensten blijft een lichte groei vertonen en ontwikkelt zich aanmerkelijk gunstiger dan de automarkt.

Resultaten 1e kwartaal
De omzet van Stern Groep is het eerste kwartaal 2002 gestegen van ruim EUR 100 miljoen in het eerste kwartaal van 2001 tot ruim EUR 180 miljoen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de overname van de dealer- en dealerleasebedrijven van Athlon Groep NV. Daarnaast is er een geringe autonome groei. De bruto marge is stabiel gebleven op ruim 14%. Door kostenbeheersing en integratievoordelen van de geacquireerde ondernemingen kon het bedrijfsresultaat duidelijk sterker stijgen dan het bruto omzetresultaat. Ook de boekwinst op de verkochte benzinestations heeft daarten dele aan bijgedragen. Het resultaat na belastingen maar vóór afschrijving goodwill over het eerste kwartaal 2002 is gestegen naar ruim EUR 3,5 miljoen (2001: EUR 2,1 miljoen).

Prognose
Stern Groep NV handhaaft de verwachting dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen in 2002 aanzienlijk zal toenemen ten opzichte van 2001. De winst per aandeel 2002 zal, als gevolg van het met bijna 40% vergrote aandelenkapitaal, gering toenemen ten opzichte van 2001.

Dividend
Het dividend over 2001 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 mei 2002 vastgesteld op EUR 1,35 in contanten of 5% in gewone aandelen. Het dividend in aandelen betekent dat voor iedere 20 gewone aandelen van nominaal EUR 0,10 één nieuw gewoon aandeel wordt verkregen ten laste van de agioreserve. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend geheel in aandelen uitgekeerd.

Voor nadere informatie:
Stern Groep NV
Ir H.H. van der Kwast
Telefoon: 020-6136028

Deel: ' Stern Groep boekt goed eerste kwartaal, conform prognose '
Lees ook