Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2000

Steun voor multimediaprojecten van Vlaamse opiniepers

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN ingestemd met het opstarten van de procedure tot toekenning van steun aan multimediaprojecten van de opiniepers. In totaal is hiervoor een budget van 36,3 miljoen fr. voorzien.

In het kader van het Protocol met de geschreven pers werd de rechtstreekse steun aan de opiniepers omgevormd tot een steun aan multimediaprojecten van de opiniepers. Deze oproep is de derde op rij en geeft uitvoering aan het Protocol van 27/7/1998 met de geschrevenperssector.

De krachtlijnen van de vorige procedures blijven behouden. Zo moeten de projecten die door de uitgevers van de opiniepers ingediend worden, multimediaprojecten zijn die bijdragen tot ondersteuning van de redacties en een valorisatie van hun werk. Doelstelling is de ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleren, de implementatie van nieuwe technologieën in Vlaanderen bevorderen, en de mogelijkheid creëren om op termijn leefbare initiatieven de opstartfase te helpen overbruggen.

De oproep wordt dit jaar wel vroeger gelanceerd, om zo meer tijd beschikbaar te krijgen voor de uitvoering van de projecten. De uitgevers krijgen tot 14/4/2000 de tijd om projectvoorstellen in te dienen. De afronding van de evaluatie van de ingediende projecten is voorzien tegen eind juni, zodat nog vòòr het zomerreces een definitieve beslissing over de toekenning van de subsidies kan worden genomen. De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt door de administratie Media, dit in samenspraak met het IWT en twee onafhankelijke multimedia-experten.

Info :

- Hilde De Coen, raadgever kabinet Vlaams minister Dirk Van Mechelen, tel. 02 / 553 64 11 - e-mail: kabi- net.vanmechelen@vlaanderen.be

- administratie Media, Kunstlaan 52, 1000 Brussel - tel. 02 / 553 45 50

Deel: ' Steun voor multimediaprojecten van Vlaamse opiniepers '
Lees ook