Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Steun voor Vlaamse toeleveraars automobielindustrie

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering het project "Flanders' Drive" principieel en voorwaardelijk goedgekeurd.

Het Vlaams Parlement vroeg op 29/4/1998, in een resolutie betreffende een strategisch beleid voor de automobiel- en toeleveringsindustrie in Vlaanderen, dat de Vlaamse regering "het innovatiepotentieel van de toeleveringsindustrie zou versterken meer bepaald door middel van een coherent innovatie- en clusterbeleid dat de vorming van clusters en de oprichting van speerpuntcentra mogelijk maakt en stimuleert".

Het project gaat uit van de Vlaamse toeleveranciers in de automobielindustrie, en het geniet de steun van Fabrimetal Vlaanderen. Een eerste versie werd in juli 1997 ingediend. Het is het grootste clusterproject binnen Vlaanderen, en het heeft verregaande financiële gevolgen voor de Vlaamse begroting. Daarom streefde minister-president Luc Van den Brande van bij het begin naar een zo breed mogelijk draagvlak voor het project, wat de nodige tijd vroeg. Het voorstel werd uitgebreid besproken met tal van betrokken partijen (de initiatiefnemers, de Vlaamse minister bevoegd voor economie, de GOM-Limburg, de Europese Commissie, het Managementcomité voor het Doelstelling 2-gebied, het Limburgfonds, het IWT, de Inspectie van Financiën, enz.). Tijdens dit proces werden zo veel mogelijk vragen opgehelderd en obstakels uit de weg geruimd.

Het project kan rekenen op cofinanciering door de Europese Commissie (uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), vermits het in Doelstelling 2-gebied Limburg wordt verwezenlijkt. Anderzijds past het in het clusterbeleid en het innovatiebeleid van de Vlaamse regering.

Minister-president Van den Brande stelt dat het project de concurrentiekracht van de in Vlaanderen gevestigde toeleveraars aan binnenlandse en buitenlandse assemblagebedrijven zal versterken. De internationale trend in de automobielindustrie geeft aan toeleveraars een grotere verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van nieuwe voertuigen of voertuigcomponenten, terwijl de constructeurs hun aantal leveranciers drastisch verminderen. Die toeleveraars bereiken niet altijd de noodzakelijke kritische massa om zelf alle gespecialiseerde engineering uit te voeren. Naar voorbeelden in Catalonië en Baskenland wil de Vlaamse overheid daarom, samen met het bedrijfsleven, de toeleveraars verenigen in een cluster: Flanders' Drive. De cluster zal een collectief centrum uitbouwen dat onderzoek en ontwikkeling aanbiedt aan de toeleveraars in Vlaanderen.

De Vlaamse regering is principieel bereid tot cofinanciering van de oprichting van een gebouw en de uitrusting ervan tot test- en meetcentrum. De totale kostprijs bedraagt 500 miljoen, verdeeld tussen privé- partners (50 miljoen), de Europese Commissie (EFRO, 195 miljoen), het Limburgfonds (80 miljoen) en het Fonds Voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (185 miljoen). Dit uitgeruste gebouw blijft eigendom van de Vlaamse overheid, via een dochtermaatschappij van de nv Participatiemaatschappij Vlaanderen, de nv Vlaams Engineering- en Test Centrum (de nv VETC). De Vlaamse regering komt gedurende de eerste vijf jaren ook tussen in de exploitatiekosten van het gebouw (100 miljoen ten laste van de Vlaamse overheid). Daarna is het centrum zelfbedruipend. Het uitgeruste gebouw wordt geleasd aan de vzw Flanders' Drive, de clustervereniging. De cluster ontplooit een werking die gelijkaardig is aan andere clusters: het sensibiliseert voor innovatie, het genereert projecten van industrieel onderzoek in clusterverband, verleent technologisch advies en brengt projecten van industriële ontwikkeling tot stand. De Vlaamse regering steunt de werking van het cluster gedurende de eerste vijf jaar (260 miljoen).

Aangezien de Vlaamse overheid via de nv PMV eigenaar blijft, bedraagt de netto-steun ten laste van de Vlaamse begroting iets minder dan 400 miljoen fr.

De Vlaamse regering zal in het najaar een definitieve beslissing nemen, waarbij ze zal nagaan of de doelgroep van industriëlen voldoende waarborgen aanbrengt opdat de materiële en kennisinfrastructuur kostendekkend uitgebaat zal worden vanaf het zesde projectjaar, bijv. aan de hand van een sluitende verbintenis tot huur of aankoop ervan. De initiatiefnemers moeten dan de statuten, het investeringsplan, het businessplan en de ontwerp- oprichtingsakte van de nv VETC, de
ontwerpleasingovereenkomst, de overeenkomst inzake het recht van opstal, en het convenant tussen de Vlaamse regering en de vzw Flanders' Drive inzake het gebruik van de werkingssubsidies voorleggen.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Steun voor Vlaamse toeleveraars automobielindustrie '
Lees ook