Persberichten

8 juli 1999

Steun voor Zuid-Afrika in gevecht met VS om AIDS-medicijnen

Op 4 juli vonden protestdemonstraties plaats in Kaapstad en Johannesburg bij de consulaten van de VS. In de VS demonstreren Aids-activisten en consumenten-organisaties tegen de handelspolitiek van de VS. Kernpunt van de protesten zijn de octrooien op geneesmiddelen. De VS vrezen dat octrooien wereldwijd worden bedreigd. Ontwikkelingslanden, en daarbij Zuid Afrika voorop, willen dat hun bevolking toegang krijgt tot (o.a.) Aids-medicijnen. Nog altijd heeft eenderde van de bevolking wereldwijd geen toegang tot essentiële geneesmiddelen.

Zuid-Afrika heeft een nieuwe wet ontworpen die nationale bedrijven kan verplichten tegen productiekosten Aids-medicijnen te produceren. Deze bedrijven betalen dan een royalty aan het octrooi houdend bedrijf. De VS is fel tegen deze wet omdat daarmee de belangen van de Amerikaanse farmaceutische industrie worden geschaad. Volgens de VS schendt Zuid Afrika de internationale afspraken vastgelegd in zogenaamde TRIPs (wereldwijde afspraken over intellectueel eigendom in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)). Zuid Afrika bestrijdt dit. Wemos' vertegenwoordiger Mark Raijmakers: "De TRIPS laten toe dat landen de bescherming van de volksgezondheid boven commerciële belangen kunnen stellen. In Zuid Afrika is naar schatting eenderde van de bevolking HIV-positief. Men staat volledig in zijn recht." Grootste probleem is dat de VS nu met machtspolitiek Zuid Afrika alsnog probeert te dwingen de wet niet door te voeren.

Wemos, organisatie voor internationale gezondheidsvraagstukken, participeert met haar internationale partners in een wereldwijde campagne voor het garanderen van toegang tot essentiële geneesmiddelen. Wat nu in Zuid-Afrika gebeurt is cruciaal voor de toegang tot deze Aids-medicijnen, en in het algemeen nieuwe medicijnen voor in ontwikkelingslanden veelvuldig voorkomende ziekten.

Meer informatie: Mark Raijmakers: 020-468.83.88

Of bezoek deze sites:

- http://www.cptech.org/ip/health/sa/

- http://www.cptech.org/march99-cl/pr1.html

- http://www.haiweb.org/campaign/campaign.html#Compulsory Licensing of Medicines

6 juli 1999

Medicijnen naar Kosovo die nodig zijn

'Essentieel is dat wij schenken wat daar nodig is', zegt Mark Raijmakers, woordvoerder van de stichting Wemos, organisatie voor internationale gezondheidsvraagstukken. De recente berichten over dumppraktijken met oude medicijnen in Albanië zijn niet mis. Uit bronnen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 65 % van de medicijnen gedoneerd waarschijnlijk niet geschikt is vanwege een te korte houdbaarheidsdatum. Om deze medicijnen was niet verzocht. Al eerder, midden juni (zie Wemos-persbericht van 11 juni), bleek dat ca. 30 procent van de medicijnen die aan Macedonië is geschonken buiten de houdbaarheid was of binnenkort zou komen.

De Werkgroep Geneesmiddelendonaties, gecoördineerd door Wemos, streeft sinds begin 1996 naar een betere kwaliteit van donaties vanuit Nederland. 'Er is in Nederland nu gelukkig meer bewustzijn over de risico's van geneesmiddelendonaties dan een aantal jaar geleden', aldus Raijmakers. 'We hebben onlangs een video uitgebracht die op deze problematiek ingaat'. De video is gemaakt voor niet-medisch professionele organisaties die geneesmiddelen (willen) doneren, juist de organisaties die de grootste problemen veroorzaken in de Kosovo-regio. De video belicht de richtlijnen die er voor donaties van geneesmiddelen bestaan. Als men de richtlijnen volgt vermijd men grote problemen met medicijnen als nu in Kosovo.

meer informatie:

Bel met Mark Raijmakers, 020-4688388

Of zoek op het internet:

WHO Press release op 29 juni: Drug donations for Kosovo refugees: WHO says follow the guidelines! (http://www.who.dk/cpa/pr99/pr9910e.htm).

New York Times op 29 juni: Among U.S. Donations, Tons of Worthless Drugs (http://www.nytimes.com/library/world/europe/062999kosovo-drugs.html)

Philadelphia Inquirer op 16 juni: Drug donations: A bitter pill? (http://www.phillynews.com/inquirer/99/Jun/16/front_page/DONATE16.htm)


Press release Wemos op 11 juni: Appropriate drug donations - the time to act is now! (http://www.wemos.nl/news/news.htm).

11 mei 1999

Hulp die echt helpt

Hulp aan Kosovo moet ook echt helpen! Alleen hulp afgestemd op de nood en de behoefte van de ontvangers en die zinvol wordt ingezet is van werkelijke waarde voor de vluchtelingen uit Kosovo. Dit houdt in dat geneesmiddelen volgens de richtlijnen, en kunstmatige zuigelingenvoeding volgens de gedragscode, van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedoneerd moeten worden.

Stichting Wemos wijst in deze open brief op de verantwoordelijkheid van hulpverleners om de kwaliteit van hun hulp te waarborgen. De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hierbij een belangrijke leidraad.

Geneesmiddelen

In de afgelopen jaren is door de Werkgroep Geneesmiddelendonaties(*), gecoördineerd door stichting Wemos, herhaaldelijk gewezen op het belang van het doneren volgens de richtlijnen voor geneesmiddelendonaties van de WHO. Dit heeft zijn effect gehad. Veel (kleinschalige) hulpverleningsorganisaties zijn op de hoogte van de inhoud van de richtlijnen en proberen deze doelgericht toe te passen. Niettemin bereiken de leden van de Werkgroep berichten over zinloze donaties aan Albanië en Macedonië. Het is een verantwoordelijkheid van Nederlandse hulpverleners te zorgen dat deze zinloze donaties niet uit Nederland komen.

Een van de hoofdpunten van de richtlijnen is dat giften moeten worden gebaseerd op een duidelijke behoefte van de ontvanger. De donor moet zich expliciet op de hoogte stellen van de wensen van de ontvanger. In noodsituaties ligt voorafgaande toestemming van de ontvanger moeilijker, daarom kan men uitgaan van essentiële geneesmiddelen die door professionele noodhulp-organisaties worden gehanteerd. Voor Albanië kan men ook bijvoorbeeld de referentie-lijst van het Ministerie van Gezondheid hanteren (Internet: http://www.who.dk/cpa/kosovo/drugs.htm), of geneesmiddelen doneren die voorkomen op de New Emergency Health Kit lijst van geneesmiddelen (Internet: http://www.who.int/dap/edmguidelines.html).

Medicijnen die in Nederland al in omloop zijn geweest, en meestal naar de apotheek worden teruggebracht, zijn niet geschikt om te doneren. Hiervan is de kwaliteit professioneel niet te garanderen. De richtlijnen zijn door de Werkgroep in het Nederlands vertaald en zo bewerkt dat ze ook voor particulier initiatief gebruikt kunnen worden. De brochure `Richtlijnen voor geneesmiddelendonaties vanuit Nederland' is gratis verkrijgbaar bij Stichting Wemos.

Babyvoeding

Borstvoeding biedt de beste voeding voor baby's in het algemeen, maar in noodsituaties is het des te belangrijker. De overlevingskans van de baby hangt samen met de hoge voedende waarde, weerstand tegen ziekten, zekerheid en psychosociale geborgenheid die borstvoeding geeft. Wemos benadrukt dat ook moeders die onder ernstige stress leven, in de meeste gevallen borstvoeding kunnen geven als zij daarin gesteund worden en praktische adviezen krijgen van de aanwezig hulpverleners. Het geven van borstvoeding kan overigens in belangrijke mate bijdragen aan de stress reductie van de moeder. Ongereguleerde donaties van zuigelingenvoeding kunnen de pogingen van vrouwen om borstvoeding te geven, en daarmee de gezondheid van baby's en moeders, ernstig ondermijnen.

Om misbruik van hulpgoederen te voorkomen, hebben een aantal internationale organisaties (zoals de UNHCR, Unicef en het Rode Kruis) en ook de Nederlandse regering, richtlijnen opgesteld voor het gebruik van melkproducten in noodsituaties. Enkele belangrijke bepalingen uit deze richtlijnen zijn:

Grote terughoudendheid over het gebruik van kunstmatige zuigelingenvoeding; aangeraden wordt dit alleen op recept te verstrekken en met zeer duidelijke gebruiksvoorschriften.

Het ontraden van gebruik van zuigflessen.

Het stimuleren van borstvoeding via trainingen en voorlichtingsprogramma's.

Het verstrekken van extra voeding aan moeders die borstvoeding geven.

De Resolutie die de World Health in 1994 aannam (WHA 47.5), roept regeringen op "to exercise extreme caution" bij het plannen, uitvoeren of ondersteunen van noodhulpoperaties. Hulporganisaties dienen zich aan de WHO Code (die beperkingen stelt aan de marketing van flesvoeding) te houden. Op deze manier kunnen ongeoorloofde marketingpraktijken, zoals het doneren van zuigelingenvoeding waarmee de fabrikant beoogt een nieuw afzetgebied te creëren, voorkomen worden.

Wemos vindt het van groot belang dat hulpverleners, donerende organisaties en financiers zich bewust zijn van de `potentiële' schade die wordt aangericht door kunstvoeding voor zuigelingen te sturen naar vluchtelingenkampen.

Aanvullende informatie over dit onderwerp is te vinden op een webpagina van WHO-Europa: http://www.who.dk/cpa/kosovo/infant.htm

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Wemos, tel. 020-4688388 ( Frédérique Kram of Barbara Fienieg).

Deel: ' Steun voor Zuid-Afrika in gevecht met VS om AIDS-medicijnen '
Lees ook