Gemeente Roermond

Roermond, 11 oktober 2001

Steunpunt Sportservice Roermond aan de slag

Naar aanleiding van het onderzoek van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie naar de functie en organisatie van de Stichting Sportraad Roermond blijkt dat de combinatie van enerzijds het adviseren en het overleggen met de gemeente en anderzijds het organiseren van sportactiviteiten en evenementen niet langer als efficiënt en effectief wordt gezien. De Sportraad heeft de voorkeur uitgesproken om zich met name te richten op haar oorspronkelijke doelstelling, namelijk te fungeren als overkoepelend orgaan van de sportverenigingen en te dienen als advies- en overlegorgaan t.a.v. het gemeentelijk sportbeleid.

Besluit gemeenteraad
Op 23 augustus 2001 heeft de gemeenteraad besloten aan te koersen op een steunpunt voor de sport in zijn algemeenheid en de breedtesport en de verenigingsondersteuning in het bijzonder, zodanig, dat er een breed aanbod kan worden ontwikkeld en aangeboden voor Roermond en de regio. Vervolgens is het streven erop gericht dat bedoelde stichting op 1 september 2002 operationeel is. Het is de bedoeling dat de afdeling Sportaccommodaties de personele capaciteit en overige faciliteiten ten behoeve van genoemde taken gaat aansturen. De 5 medewerkers van de Sportraad worden tot 1 september 2002 gedetacheerd bij het Steunpunt Sportservice.
De subsidiebedragen, die de gemeente beschikbaar stelde aan de Stichting Sportraad Roermond, worden met ingang van 1 september 2001 overgeheveld naar het budget van de afdeling Sportaccommodaties. Per 1 september 2002 worden deze subsidies toegekend aan het nieuwe onafhankelijke Steunpunt Sportservice op basis van prestatieafspraken.

Taken
Het Steunpunt Sportservice Roermond is met ingang van 1 september 2001 belast met de volgende taken:

- sportstimulering in zijn algemeenheid en de uitvoering van het project breedtesport in het bijzonder. Hierbij wordt op basis van het projectplan zorggedragen voor de uitvoering van het breedtesportplan;
- ondersteuning van de sportverenigingen en (sport)organisaties;
- het opzetten van één loket voor de sport;

- het desgevraagd verlenen van ondersteuning aan de regiogemeenten;
- continueren en uitbreiden van schoolsportactiviteiten;
- het voortzetten van kennismakingsprojecten voor de kanswijken;
- het organiseren van sportontmoetingen in het kader van de Euregio Rijn Maas Noord

Huisvesting en bezetting
Voor wat betreft de huisvesting is het steunpunt voorlopig ondergebracht in de kantoorruimte aan het Laurentiusplein 3. Vanuit deze locatie is het Steunpunt Sportservice als zodanig reeds operationeel en kan men van haar diensten gebruik maken.
Ten aanzien van de personele bezetting wordt het volgende medegedeeld. - Hans Leushuis is benoemd als coördinator van het Steunpunt Sportservice en is bereikbaar via telefoonnummer 0475-359439 of 06-55328320. Hij draagt zorg voor het daadwerkelijk uitvoeren en coördineren van de aan het Steunpunt toebedeelde taken;

- Wil Heimens, heeft als taak het organiseren van schoolsportactiviteiten, ondersteuning sportverenigingen en alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het Steunpunt Sportservice Zij is bereikbaar onder nummer; 0475-359440.
- Jolanda Overduijn, heeft als taak het organiseren van Sport- en Spelinstuiven en administratieve ondersteuning ten behoeve van het Steunpunt Sportservice. Zij is bereikbaar onder nummer 0475-359438.
- Har van Chruchten, Rob Hageman en Leon Flecken, verrichten onderhouds-werkzaamheden ten behoeve van de veldsportaccommodaties en daar waar nodig ondersteunen zij de sportverenigingen met het verrichten van diverse werkzaamheden.
Mochten er nog vragen zijn, wilt u daadwerkelijke ondersteuning of bent u voornemens sportactiviteiten te organiseren, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met het Steunpunt Sportservice Roermond. Het Steunpunt Sportservice nodigt op haar beurt alle belangstellenden uit om samen de sportstimulering in de meest brede zin gestalte te geven.

Deel: ' Steunpunt Sportservice Roermond aan de slag '
Lees ook