Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

V&W erkent Stic als zelfreguleringinstelling op de markt van informatienummers

WOERDEN, 8 augustus 2001 De erkenning door staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat geeft de Stichting Informatiedienstencode (Stic) vanaf morgen extra mogelijkheden om de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van telefonische informatienummers en de daarmee aangeboden diensten gestalte te geven. Dat is zowel voor de telecomsector als voor de consument van groot belang. De Stic is in 1997 door de telecomsector opgericht om door middel van zelfregulering te zorgen voor orde op de markt. De wettelijke basis betekent een forse verruiming van de bevoegdheden van de Stic. Aanbieders van informatiediensten die in gebreke blijven, kunnen nu boetes opgelegd krijgen tot honderdduizend gulden. Als zij bij herhaling de regels overtreden, kan de OPTA op advies van de Stic de lijnen zelfs intrekken. Aanbieders van informatiediensten dienen zich onverkort aan de door Stic opgestelde Code te houden. De Stic beweegt zich actief op deze markt en kan ook optreden zonder dat er klachten zijn ingediend. De Stic zorgt ervoor dat de Code actueel blijft en volgt dus veranderingen in deze markt, die volop in beweging is.

Herkenbaar en betrouwbaar
Gebleken is dat veel mensen eenvoudig kunnen worden misleid, omdat zij niet weten welke inhoud en tarieven aan een informatienummer zijn verbonden. De Stic wil duidelijkheid scheppen in de indeling van informatienummers. Zo is dienstcode 0800 bedoeld voor gratis telefoondiensten. Voor alle nummers die beginnen met '09' moet betaald worden: 0909 voor amusementslijnen, 0906 voor sekslijnen en 0900 voor 'serieuze' diensten. In de Code worden ook regels gesteld voor de wijze waarop de nummers en tarieven moeten worden vermeld. Verder moeten de nummers van diensten van erotische of pornografische aard in het toestel van de opbeller kunnen worden geblokkeerd. Tenslotte wordt de betrouwbaarheid van de informatiediensten bevorderd omdat deze ook in overeenstemming moet zijn met wat in de reclame daarover wordt toegezegd.

Klachtenbehandeling
Voor de behandeling van klachten heeft de Stic een klachtencommissie ingesteld en een College van Beroep voor diegenen die na een uitspraak van de klachtencommissie in beroep willen gaan. Klachten over louter reclame-uitingen worden door de Stichting Reclame Code afgehandeld als de klagers ermee akkoord gaan dat de Stic deze doorstuurt. Op deze wijze wordt de éénduidigheid van de klachtenafhandeling gestimuleerd en worden kosten bespaard. Volgens de Stic zal een herkenbaar en betrouwbaar aanbod uiteindelijk ook het gebruik van informatienummers stimuleren. Het is dus in het belang van zowel consument als bedrijfsleven. Het bestuur van de Stic is onafhankelijk van de marktpartijen. Wel zijn leden benoemd die het vertrouwen hebben van de betrokken organisaties van vraag en aanbodzijde. Onafhankelijk voorzitter van de Stic is Dick Westendorp, oud-directeur van de Consumentenbond.

Deel: ' Stic erkent als zelfreguleringinstelling '
Lees ook