P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 2 februari 2000

Stichting Restauratoren Register van start

Voortaan zal het een koud kunstje zijn om een geschikte restaurator te vinden. Wie een professionele restaurator zoekt kan nu het Restauratoren Register raadplegen, op internet of telefonisch. Het Restauratoren Register is een initiatief van o.a. het Instituut Collectie Nederland (ICN). Op 11 februari a.s. om 15.45 uur draagt het ICN het register officieel over aan de Stichting Restauratoren Register. Deze nieuwe stichting zal het Restauratoren Register voortaan exploiteren uit jaarlijkse bijdragen van restauratoren die in het register zijn opgenomen.

Het Restauratoren Register is enkele jaren geleden opgezet om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar professionele restauratoren. Deze vraag zowel afkomstig van museale als particuliere zijde - hangt samen met de steeds breder wordende belangstelling voor cultureel erfgoed, die onder meer af te lezen valt van gestegen museumbezoek, succesvolle kunstbeurzen en expanderende veilinghuizen. Omdat het Instituut Collectie Nederland (ICN) samen met andere instellingen al vroeg onderkende dat het niet eenvoudig is objectief antwoord te geven op een vraag naar een gekwalificeerde restaurator én omdat een individuele restaurator moeilijk is aan te bevelen zonder afbreuk te doen aan de beroepsgroep als geheel, werd besloten een register op te zetten van professionele restauratoren. Samen met vertegenwoordigers van VeRes, de grootste belangenvereniging van restauratoren in Nederland, de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) en de Nederlandse Museumvereniging (NMV), is de afgelopen jaren gewerkt aan het opzetten van een register. Daarbij is het van meet af aan de bedoeling geweest dat het register zich uiteindelijk, na een zekere aanloopperiode onder de hoede van het ICN, zou verzelfstandigen. Met de overdracht aan de Stichting Restauratoren Register is deze verzelfstandiging een feit.

Doel van de Stichting Restauratoren Register is het beheren van een geautomatiseerd gegevensbestand van professionele restauratoren, dat door alle betrokkenen wordt erkend en dat de deskundige conservering en restauratie van voorwerpen bevordert. Het stichtingsbestuur telt zes leden: - Jaap van der Burg, namens The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works Nederland; - Nico Boeijink, namens VeRes, penningmeester; - Jos van Onzenoort, onafhankelijk voorzitter; - Annemarie Vels Heijn, namens de Nederlandse Museumvereniging; - Bas van Velzen, namens VeRes, secretaris ; - Jules Verschuuren, namens de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten.

Het register heeft een onafhankelijke status; het is geen belangenvereniging. Iedereen die beroepsmatig werkzaam is als restaurator kan zich aanmelden voor opname in het register. Een commissie beoordeelt de aanmeldingen o.m. op scholing, leer- en praktijkervaring en uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van reglementair vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat overwegend uit restauratoren die zijn benoemd door het bestuur; de samenstelling van de commissie is wisselend. Restauratoren die zich voor het register aanmelden en voldoen aan de criteria van de beoordelingscommissie, betalen een bijdrage van f 125 per jaar. Het bestuur streeft naar een zo groot mogelijke bekendheid van het register. In dit kader wil de stichting trachten te bewerkstelligen dat opname in het register als norm gaat gelden voor opdrachten en subsidies.

De registergegevens zijn ter inzage op internet via www.restaurator.nl gratis beschikbaar voor eenieder die een gespecialiseerde restaurator zoekt. Binnen de website kan per vakgebied en per regio worden gezocht. Telefonische informatie kan worden ingewonnen op maandagen bij de Stichting Restauratoren Register, telefoon 020 305 46 89. Verwacht wordt dat o.m. musea, archieven, fondsen, kunst- en antiekhandelaren, veilinghuizen en particulieren van het Restauratoren Register gebruik zullen maken.

De gegevens in het Restauratoren Register zijn onderverdeeld in twaalf vakgebieden waarbinnen de restauratoren alfabetisch zijn opgenomen. De vakgebieden zijn: . archeologische objecten . fotografisch materiaal . glas en keramiek . metaal . meubelen en hout . papier en boeken . scheepsmodellen . schilderijen en beschilderde objecten . schilderijlijsten . textilia . steensculptuur . preventieve conservering (algemeen; organische materialen)

Op dit moment maken zo'n 130 restauratoren deel uit van het bestand. Dit aantal zal naar verwachting groeien naarmate het register meer bekendheid verwerft. Er zijn binnen de gezamenlijke specialisaties totaal circa 750 restauratoren in ons land werkzaam.

Deel: ' Stichting Restauratoren Register van start '
Lees ook