CBS

Stijgende werkloosheid
In de periode december 2002 - februari 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 343 duizend personen. Dit aantal ligt 73 duizend hoger dan een jaar geleden. De werkloosheid is daarmee in een jaar opgelopen van 3,7 tot 4,6 procent van de beroepsbevolking. Het bovenstaande blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Seizoensgecorrigeerde werkloosheid stijgt
In de maanden december 2002 - februari 2003 waren er gemiddeld 343 duizend werklozen. Na verwijdering van de seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer uit op 338 duizend. De seizoensgecorrigeerde werkloosheid stijgt al sinds het derde kwartaal van 2001. Rond de zomer van 2002 versnelde de gemiddelde stijging van de werkloosheid tot een piek van 8 duizend per maand over een periode van zes maanden. Daarna is deze groei enigszins afgevlakt.

Vooral stijging werkloosheid bij mannen onder de 45 jaar De werkloosheid is in een jaar tijd opgelopen van 3,7 tot 4,6 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid onder mannen steeg van 2,8 naar 4,1 procent. Vooral onder mannen jonger dan 45 jaar is de werkloosheid toegenomen. De werkloosheid onder vrouwen is daarentegen nauwelijks gestegen: in een jaar tijd van 5,0 naar 5,3 procent. De stijgende werkloosheid past in het beeld van een vanaf begin 2001 nauwelijks groeiende economie.

Verder afnemende groei werkgelegenheid
In de periode december 2002-februari 2003 bedraagt het aantal werkenden met een baan van twaalf uur of meer per week 7 087 duizend. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is dit een stijging met 34 duizend (0,5 procent). De trend van afnemende groei van de werkgelegenheid houdt daarmee aan. In de voorafgaande vijf jaar nam het aantal werkenden gemiddeld nog met ruim twee procent per jaar toe.

Technische toelichting
Begrippen
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit mensen van 15-64 jaar die zoeken naar een baan van twaalf uur of meer per week, daarvoor beschikbaar zijn en geen werk of een baan van minder dan twaalf uur per week hebben. Zoeken betekent dat men activiteiten ondernomen heeft om een baan te vinden. Voor zover deze mensen staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) behoren ze tevens tot de geregistreerde werklozen. Tot de geregistreerde werklozen behoren ook ingeschreven mensen die wel beschikbaar zijn maar niet naar werk zoeken. De nieuwe maandcijfers over de geregistreerde werklozen komen met het verschijnen van dit persbericht eveneens beschikbaar op Statline en bij de persdienst. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit mensen van 15-64 jaar die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week. De maandelijkse cijfers over de werkloze en werkzame beroepsbevolking hebben een voorlopig karakter. De cijfers kunnen met het beschikbaar komen van meer en vollediger informatie over de arbeidsmarkt nog worden aangepast. Naast de cijfers over de werkloze beroepsbevolking en de geregistreerde werkloosheid publiceert het CBS een aantal andere indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Een bredere afbakening dan de werkloze beroepsbevolking is alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het onbenut arbeidsaanbod is het aantal mensen met een bijstands- of WW-uitkering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-051
19 maart 2003
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Stijgende werkloosheid '
Lees ook