HBO-Raad


Persberichten

08-02-2000
Instroomrecord hbo
Stijging aantal studenten sneller dan verwacht

Met een groei van bijna 9% stijgt de instroom van nieuwe hbo-studenten veel sneller dan verwacht. Vorig jaar steeg de instroom met 5%, niemand verwachtte toen dat het groeitempo bijna zou verdubbelen. Een groei van 9% houdt in dat hogescholen zo'n 8.000 extra eerstejaars inschrijven. Universiteiten zien hun instroom met 5,5% toenemen, dat komt neer op ongeveer 1.700 extra eerstejaars. De laatste twee jaren telde het hbo 51% vrouwelijke en 49% mannelijke studenten.

In 1999 schreven bijna 88.000* studenten zich voor het eerst in het hbo in. Het voorgaande studiejaar waren dat er bijna 80.000. Het totaal aantal ingeschreven hbo-studenten (in alle vier de studiejaren) steeg in 1999 naar ruim 290.000 (een groei van 5%). De hoge instroom van nu betekent voor de komende jaren dat het totale studentenaantal verder toeneemt. Het totale aantal hbo-studenten van 290.000 nu, zal in 2004 zijn opgelopen tot 330.000.

"Natuurlijk zijn wij in het hbo meer dan tevreden met deze aantallen", laat Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad in reactie op de nieuwe cijfers weten. "Het bieden van goed en breed toegankelijk hoger onderwijs is immers onze doelstelling. Dat hogescholen zoveel studenten, met vaak heel verschillende achtergronden, weten aan te trekken is een mooie prestatie. Maar ook de samenleving als geheel kan met deze cijfers niet ontevreden zijn. De gevolgen van het tekort aan hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt beginnen immers merkbaar te worden. Hoe hoog de instroom ook is, de vraag op de arbeidsmarkt stijgt vooralsnog sneller. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) becijfert een tekort aan hbo'ers dat in 2004 tot minimaal 140.000 zal zijn opgelopen. Op elke tien werkende hbo'ers, komen we er één tekort. De behoefte aan hbo'ers is daarmee van alle onderwijssectoren het grootst. Hogescholen zullen er dan ook naar moeten streven nog meer studenten aan te trekken. Een aantal van 100.000 nieuw ingeschreven eerstejaars is maatschappelijk noodzakelijk".

Nu bekend is hoe hard het hbo is gegroeid wordt ook het tekort aan financiële middelen duidelijk. De omvang van het budget dat hogescholen ontvangen is vastgesteld op basis van prognoses die nu veel te laag blijken te zijn. In het studiejaar 1999/2000 leiden hogescholen 31.000 studenten op waarvoor zij van de overheid geen geld krijgen. Zonder ingrijpen zal er in 2004 voor 61.000 studenten geen geld zijn. Op het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen worden op dit moment de nieuwe instroomgegevens op een rij gezet. Op verzoek van de Tweede Kamer zal het Ministerie hierover binnenkort rapporteren.

EINDE PERSBERICHT


* Studenten die zich als eerstejaars inschreven, maar die eerder in het hbo stonden ingeschreven (bijvoorbeeld switchers) zijn niet meegeteld. Ook studenten die een agrarische opleiding in het hbo zijn niet in de genoemde getallen opgenomen.

Deel: ' Stijging aantal studenten hbo sneller dan verwacht '
Lees ook