CBS Persbericht


Datum: 27-04-99

Stijging ziekteverzuim

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar hoger was dan een jaar eerder. In 1998 bedroeg het ziekteverzuim 5,6 procent, tegen 5,1 procent in 1997. Het is voor het eerst sinds 1993 dat het ziekteverzuim weer stijgt.

Meer ziekteverzuim

Vorig jaar bedroeg het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven 5,6 procent. Dit betekent dat van elke 18 werknemers er dagelijks één door ziekte het werk verzuimde. Ten opzichte van een jaar eerder is het verzuim met een half procentpunt gestegen. Het is voor het eerst sinds 1993 dat er een stijging is opgetreden.

Van 1993 tot 1997 daalde het ziekteverzuim. Deze daling hing samen met een aantal wijzigingen in de Ziektewet, waardoor de verantwoordelijkheid voor verzuimbestrijding steeds meer bij de werkgevers is gelegd. In 1993 bedroeg het ziekteverzuim nog 6,7 procent. In 1994 werd de Wet terugdringing ziekteverzuim van kracht. Deze wet bepaalde onder meer dat de werkgever, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, twee of zes weken zelf het loon van de zieke werknemers moest doorbetalen. In reactie daarop namen veel bedrijven maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen. Mede als gevolg daarvan daalde het in 1994 scherp tot 5,5 procent. In 1995 bleef het op dit niveau. In 1996 werd de Ziektewet grotendeels geprivatiseerd door de Wet loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Vanaf dat moment moeten werkgevers niet alleen de eerste twee of zes weken, maar gedurende een heel jaar het loon bij ziekte doorbetalen. Voor dit risico kunnen zij zich individueel verzekeren bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Ook de privatisering van de Ziektewet werd gevolgd door een daling van het verzuim van 5,5 procent in 1995 tot 5,1 procent in 1996. In 1997 bleef dit niveau onveranderd. Door de stijging tot 5,6 procent in 1998 is het ziekteverzuim weer terug op het niveau van voor de privatisering van de Ziektewet. Het is echter nog steeds aanmerkelijk lager dan in 1993.

Verschillen tussen bedrijfstakken

Tussen bedrijfstakken zijn er grote verschillen in ziekteverzuim. De gezondheids- en welzijnszorg kent het hoogste verzuim (8,7 procent). Bedrijfstakken met een laag verzuim (minder dan vier procent) zijn de landbouw, de handel, de horeca en de delfstoffenwinning. Er bestaat een sterke samenhang tussen bedrijfsgrootte en ziekteverzuim. In het grootbedrijf (honderd werknemers of meer) komt veel meer verzuim voor dan in het midden- en kleinbedrijf. Doordat het bij het grootbedrijf sterker is gestegen dan bij het midden- en kleinbedrijf zijn de verschillen tussen grote en kleine bedrijven vorig jaar verder toegenomen.

Technische toelichting

De uitkomsten van de CBS-ziekteverzuimstatistiek zijn inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het onderzoek van 1998 is gebaseerd op kwartaalgegevens van ruim twaalfduizend bedrijven.

Het onderzoek betreft een steekproefonderzoek. De uitkomsten hebben daarom een onnauwkeurigheidsmarge. Aan kleine jaar op jaar fluctuaties moet daarom geen waarde worden toegekend.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over het onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. S. van den Elshout, tel. (070) 337 54 56; e-mail: belt@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de CBS-persdienst, tel. (070) 337 58 16.
Ziekteverzuim inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof bij particuliere bedrijven, 1993-1998
1993 1994 1995 1996 1997 1998
%
Totaal 6,7 5,5 5,5 5,1 5,1 5,6

Bedrijfstak

Landbouw 3,9 4,0 4,0 3,7 3,6 3,6
Delfstoffenwinning en industrie 7,6 6,0 6,2 5,4 5,7 6,4
Bouwnijverheid 7,6 5,1 5,0 4,3 4,6 4,7
Commerciële dienstverlening 5,8 4,7 4,8 4,5 4,4 4,8
Niet-commerciële dienstverlening 8,0 7,2 7,3 6,9 7,2 7,7

Bedrijfsgrootte

bedrijven met:
1-9 werknemers 4,3 3,9 3,9 3,3 2,9 2,9
10-99 werknemers 6,3 4,5 4,6 4,3 4,5 4,7
100 werknemers of meer 7,7 6,5 6,6 6,6 6,7 7,4

Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven, 1997-1998 Inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof Exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof
1997 1998 1997 1998
%
Totaal 5,1 5,6 4,6 5,0

Landbouw en visserij 3,6 3,6 3,5 3,4
Delfstoffenwinning 3,5 3,7 3,3 3,5
Industrie 5,7 6,4 5,5 6,1
Energie- en waterleidingbedrijven 5,7 6,1 5,5 5,8
Bouwnijverheid 4,6 4,7 4,5 4,7
Handel 3,7 4,0 3,3 3,6
Horeca 3,1 3,2 2,7 2,7
Vervoer en communicatie 5,3 5,7 5,0 5,4
Financiële instellingen 4,4 5,1 3,8 4,3
Zakelijke dienstverlening 4,9 5,5 4,3 4,8
Gezondheids- en welzijnszorg 8,2 8,7 6,9 7,3
Cultuur en overige dienstverlening 4,4 4,8 3,8 4,0

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 27 april 1999

Deel: ' Stijging ziekteverzuim in 1998 '
Lees ook