X
X
X Gemeente Amsterdam


STIMULANS VOOR HUISVESTING VOOR KLEINERE BEDRIJVEN

Door onder andere de stadsvernieuwing in het verleden en scherpere milieuregels verdwijnt al jaren kleinschalige bedrijfsruimte uit de woonbuurten. Dit is een ongewenste situatie, waaraan het college van B&W een eind wil maken. Er worden verschillende instrumenten ingezet om die verdwijning tegen te gaan én om realisatie van nieuwe ruimten voor kleine bedrijven te stimuleren. Een van de instrumenten is het vaststellen van een lijst met 'beschermde gebieden' in gemengde woon/werkbuurten ten gunste van de bedrijfsruimten ter plekke. In het voorstel is een concrete lijst opgenomen. Wanneer een stadsdeel toch een andere bestemming aan zo'n gebied wil geven, zal daarvoor voortaan advies moeten worden ingewonnen bij de Stuurgroep Bedrijfslocaties. Bij de besluitvorming zal vervolgens de werkgroep 'Toets' een belangrijke rol spelen.

Kleinere ondernemingen zijn zeer belangrijk voor de Amsterdamse economie. Zij bieden veel werkgelegenheid en bepalen voor een belangrijk deel de dynamische sfeer in de stad. Ongeveer 98% van de bedrijven in Amsterdam heeft minder dan 50 mensen in dienst en samen zorgen zij voor 46% van de werkgelegenheid. Vaak gaat het ook om banen voor lager geschoolden dan wel om ambachtelijk werk, wat juist goed past in de wens tot functiemenging in buurten. De stimuleringsmaatregelen passen in het beleid om werk (weer terug) in de wijken te krijgen. De beleidsnotitie 'Kleinschalige bedrijfshuisvesting in Amsterdam' is tot stand gekomen in samenwerking met zes stadsdelen en de Kamer van Koophandel.

De notitie wordt ter kennis gebracht van de twee betrokken raadscommissies.

Mechtild Rietveld 5522042

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Stimulans voor huisvesting kleinere bedrijven Amsterdam '
Lees ook