Provincie Groningen

Groningen, 21 maart 2000 Persbericht nr 46a

Stimulering Cultuureducatie in Noord Nederland

Het college van GS heeft vandaag besloten geld beschikbaar te stellen aan cultuureducatieve projecten. Dit geld (zowel provinciaal geld als rijksgeld) wordt ter beschikking gesteld in het kader van "Cultuur en School" dat onderdeel uitmaakt van het "Cultuurconvenant OCenW-Noord-Nederland 1997-2000". Doel hiervan is dat er meer samenwerking komt tussen scholen en culturele instellingen, zodat leerlingen meer in contact komen met dergelijke instellingen en daarmee met cultuur.
Partners zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de steden Groningen en Leeuwarden. Het gaat om projecten voor alleen de provincie Groningen, om gezamenlijke projecten van twee of drie overheden en om Noordelijke projecten. Alle projecten zijn beoordeeld door een adviescommissie.
Over een aantal projecten is vandaag een principebesluit genomen, dit betekent dat deze projecten nog ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur. De coördinerende provincie Drenthe zal de projecten ter goedkeuring voorleggen aan het ministerie van OCenW, dit gebeurt omwille de snelle afhandeling achteraf.

'Cultuurcircuit'; het Kunstencentrum Groningen

In principe wordt aan dit project ƒ 40.000,-- gegeven. Het betreft een onderzoek naar en organisatie van een pilotproject voor jaarlijks terugkerende cultuurdagen op verschillende locaties in de provincie Groningen. Tijdens deze dagen bieden culturele instellingen
-waaronder kunstinstellingen, instellingen voor cultureel erfgoed en kunstenaars- presentaties en workshops aan, gericht op scholieren. Binnen de pilot wordt een draaiboek en een projectgids ontwikkeld die bruikbaar zijn voor de uitvoering van toekomstige Cultuurcircuits. Het project is bedoeld voor leerlingen derde jaar basisvorming VMBO/HAVO/VWO, leerlingen tweede fase HAVO/VWO en leerlingen VMBO 4e jaar. Doel is onder ander om leerlingen vertrouwd te maken met hun eigen culturele omgeving en hen te leren zelfstandig te kiezen uit het aanbod van culturele activiteiten.

'Cultuureducatie Noordenveld/Westerkwartier'; Stichting Coulisse

In principe wordt ƒ 50.000,-- gegeven aan cultuureducatie Noordenveld/Westerkwartier.
De Stichting Coulisse is een samenwerkingsverband tussen diverse scholen en instellingen in Noordenveld (Drenthe) en Westerkwartier. Doel van de stichting is het ontwikkelen van een structuur waarin cultuureducatie een vast en permanent onderdeel gaat vormen van de schoolloopbaan van alle leerlingen in de regio. Hiertoe wil men een samenhangend aanbod opstellen, dat de betrokken scholen middels een Cultuurpas en een Cultuuragenda kunnen afnemen. Een coördinator moet de dagelijkse gang van zaken regelen en het project aanjagen. Het betreft het seizoen 2000-2001 en is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (basisvorming en bovenbouw) en volwasseneneducatie. Doel van het project is onder andere om een systematische aanpak te ontwikkelen van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs, leerlingen informeren, stimuleren en op een laagdrempelige manier in contact brengen met een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten.

'Dossier Groningen'; Stichting Museum 1939-1945

Voor het 'Dossier Groningen' wordt in principe ƒ 40.000,-- gegeven. Dossier Groningen wil leerlingen van de basisvorming in het voortgezet onderwijs activeren in hun woon- en leefomgeving op zoek te gaan naar tastbare herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De resultaten van die zoektocht worden verwerkt in een presentatie. Doel is onder meer om leerlingen vaardig te maken in het onderzoeken van hun eigen omgeving, hen daar met andere ogen naar te laten kijken en resultaten terzake toegankelijk te maken voor medeleerlingen en ander publiek.

'CKV1-agenda'; de drie noordelijke Kunstencentra

Voor 'CKVI-agenda' word ƒ 30.000,-- beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om rijksgeld. CVK staat voor het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming, dit vak is verplicht voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Er zal een maandelijkse agenda ontwikkeld worden voor scholieren in het voortgezet onderwijs uit de drie noordelijke provincies. De agenda is onderdeel van een totale, gezamenlijke kunstinformatielijn van de drie betrokken instellingen. De agenda staat op Internet, maar wordt voor scholen die nog geen Internet kunnen ontvangen, schriftelijk verschaft. Het betreft een meerjarig project. Doel is om maandelijks een overzicht te leveren van culturele mogelijkheden.

'Regionale cultuurhistorie in het onderwijs'; Stichting 1000 jaar Westerkwartier

"Regionale cucultuurhistorie in het onderwijs' ontvangt ƒ
20.000,--. De Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier voeren in de periode 2000-2003 een millenniumproject uit met als doel de bevolking van het Westerkwartier op aansprekende wijze kennis te laten maken met de regionale geschiedenis. Het project heeft een onderdeel dat zich richt op de jeugd van 10 tot 15 jaar. Onder het motto van 'Regionale cultuurhistorie in het onderwijs' wordt een model ontwikkeld voor de behandeling van die geschiedenis op scholen in het gebied. In de uitvoering van het project zijn concrete deelgebieden te onderscheiden: regionale geschiedenis, lokaal erfgoed en stamboomonderzoek. Doel van het project is leerlingen kennis te laten maken met de regionale cultuurhistorie.

'First Class'; Netwerk Kunst & Cultuur

Het project 'First Class' ontvangt ƒ 6.530,--. Het gaat om een dag met workshops op het gebied van kunst en cultuur voor alle leerlingen van de eerste klassen van het voortgezet onderwijs in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De leerlingen kunnen kennismaken met een grote diversiteit aan mogelijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

'Pieter Roelfconcerten'; het NNO

NNO ontvangt voor "Pieter Roelfconcerten" ƒ 100.000,--. Dit is additioneel geld van het rijk. Door het NNO wordt een concert voor scholieren gegeven in een vernieuwde opzet, vanuit het idee dat de ouderwetse 'schoolconcerten' niet meer voldeden. Het is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in de drie noordelijke provincies. De leerlingen kunnen kennis maken met het luisteren naar en het maken van muziek.

'Dichterbij' van het NNT

'Dichterbij' ontvangt ƒ 25.000,--. Onder leiding van regisseurs en acteurs van het NNT werken ongeveer 60 leerlingen vanaf 14 jaar aan een voorstelling. De scholieren presenteren hun voorstelling aan medescholieren en bezoeken een voorstelling van het NNT. Doel van dit project is om jongeren inzicht te geven in het maken van theater; actieve deelname en het 'meedraaien' in een gezelschap zal naar verwachting leiden tot structurele interesse in theater.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Stimulering Cultuureducatie in Noord Nederland '
Lees ook