Gemeente Capelle a/d IJssel


Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk 1998 verruimd

De in 1998 ingestelde stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk is bedoeld voor instellingen in Capelle aan den IJssel. Zij kunnen een beroep doen op deze maatregel voor onder andere een vergoeding van de kosten van verzekeringen en voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers.
Artikel 3 van deze stimuleringsmaatregel is onlangs gewijzigd. Voorheen werden namelijk "organisaties met een politieke, levensbeschouwelijke of beroepsgerichte doelstelling waarvan de activiteiten in hoofdzaak worden uitgevoerd door en ten behoeve van gelijkdenkenden" uitgesloten.
Het gewijzigde artikel 3 luidt als volgt:

Artikel 3. Reikwijdte van de maatregel
De bepalingen van deze maatregel zijn van toepassing op de in artikel 1 onder a bedoelde organisaties, met uitzondering van:
- organisaties met een politieke, levensbeschouwelijke of beroepsgerichte doelstelling waarvan de activiteiten zich beperken ten behoeve van gelijkdenkenden;

- organisaties met een commerciele doelstelling;
- zorg- en opvangorganisaties, die AWBZ-gelden ontvangen.

Overgangsregeling: ruimere aanvraagtermijn voor nieuwelingen De aanpassing van de regeling kan voor een aantal instellingen consequenties hebben. Door de wijziging van artikel 3 kunnen meer organisaties gebruik maken van de regeling. Organisaties die, op basis van de wijziging, voor de eerste keer een beroep doen op de regeling kunnen een aanvraag indienen tot 1 oktober 1999. Normaliter is de sluitingstermijn voor aanvragen 1 april.

Deel: ' Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk Capelle verruimd '
Lees ook